02166561928
حفره پتریگوپالاتین 

فهرست محتوایی

حفره pterygopalatine.

مرز ها

Pterygopalatine Fossa.

عصب فک بالا.

گانگلیون پتریگوپالاتین.

شریان فک بالا.

شقاق ناخن خفاشی.

Foramen Rotundum..

کانالهای ناخنک و حلق.

شکاف مداری تحتانی.

کانال پالاتین بزرگتر.

اسفنوپالاتین فورامن.

 

حفره pterygopalatine

بین استخوان های فک بالا ، اسفنوئید و پالاتین قرار دارد و از طریق چندین کانال و سوراخ با سایر مناطق جمجمه و اسکلت صورت ارتباط برقرار می کند. حجم کم آن همراه با ساختارهای متعددی که از آن عبور می کنند ، این منطقه را برای دانشجویان آناتومی پیچیده می کند.

شکل 1.0 – حفره چپ زیر جمجمه چپ نشان دهنده باز شدن حفره پتریگوپالاتین (با رنگ قرمز حلقه شده) است. توجه: قوس زیگوماتیک در این تصویر حذف شده است.

مرز ها

حفره پتریگوپالاتین

مرزهای حفره پتریگوپالاتین توسط استخوان های پالاتین ، فک بالا و اسفنوئید تشکیل می شود:

  • 1.قدامی : دیواره خلفی سینوس فک بالا.
  • 2.خلفی : فرآیند ناخنک استخوان اسفنوئید .
  • 3.تحتانی : استخوان پالاتین و مجاری پالاتین.
  • 4.برتر : شکاف مداری تحتانی چشم.
  • 5.داخلی : صفحه عمود بر استخوان پالاتین
  • 6.جانبی : شکاف پتریگوماکسیلاری

Pterygopalatine Fossa

شامل بسیاری از ساختارهای مهم عصبی و عروقی است. در اینجا ما در مورد عصب فک بالا و شاخه های آن ، گانگلیون پتریگوپالاتین و شریان فک بالا و شاخه های آن بحث خواهیم کرد.

عصب فک بالا

  1. عصب فک بالا دومین شاخه عصب سه قلو  (CNV 2 ) است. از حفره جمجمه میانی به داخل حفره پتریگوپالاتین از طریق آن عبور می کند سوراخ روتندوم عبور می کند .
  2. تنه اصلی عصب فک بالا از طریق حفره پتریگوپالاتین خارج می شود شکاف مادون قرمز پتریگوپالاتین خارج می شود . در اینجا ، آن وارد کانال مادون قرمز فک بالا می شود و در حفره زیر چشم از مدار خارج می شود تا به عصب کشی حسی صورت کمک کند

در حالی که در حفره ناخنک ، عصب فک بالا شاخه های متعددی از جمله مادون قرمز ، زیگوماتیک ، نازوپالاتین ، آلوئولار برتر ، حلق و اعصاب پالاتین بزرگتر و کوچک تر می دهد. عصب فک بالا همچنین با گانگلیون پتریگوپالاتین (در زیر مورد بحث قرار می گیرد) از طریق دو تنه کوچک ، اعصاب p terygopalatine ارتباط برقرار می کند

گانگلیون پتریگوپالاتین

گانگلیون ناخنک عمیق در داخل حفره پتریگوپالاتین در نزدیکی سوراخ اسفنوپالاتین قرار دارد. این بزرگترین گانگلیون پاراسمپاتیک مربوط به شاخه های عصب فک بالا (از طریق شاخه های پتریگوپالاتین) است و عمدتاً توسط شاخه بزرگتر استخوانی عصب صورت (CNVII) عصب دهی می شود.

فیبرهای پاراسمپاتیک پس سیناپسی گانگلیون را ترک کرده و با شاخه های عصب فک بالا توزیع می شود (CNV 2 ). این فیبرها عملکردی ترشح حرکتی دارند و عصب دهی پاراسمپاتیک را فراهم می کنند به غده اشکی، و غدد muscosal حفره دهان، بینی و حلق

شریان فک بالا

شریان فک بالا شاخه پایانی شریان کاروتید خارجی است . قسمت انتهایی شریان فک بالا در حفره پتریگوپالاتین قرار دارد. در اینجا ، آن را به چندین شاخه تقسیم می کند که از طریق دهانه های دیگر داخل حفره عبور می کنند تا به مناطق مورد نظر خود برسند.

این شاخه ها شامل موارد زیر است ، اما به آنها محدود نمی شود:

1.شریان اسفنوپالاتین (به حفره بینی).

2.شریان پالاتین نزولی – به شریانهای پالاتین بزرگتر و کوچکتر (کام سخت و نرم) منشعب می شود.

3.شریان مادون قرمز (غدد اشکی و برخی از ماهیچه های چشم).

4.شریان آلوئولار فوقانی خلفی (تا دندان و لثه).

در انتهای انتهایی آنها ، اسفنوپالاتین و شریانهای پالاتین بزرگتر در تیغه بینی آناستوموز می کنند.

فرامینا

هفت دهانه (که به آن سوراخ نیز می گویند) وجود دارد که حفره ناخنک را با مدار ، حفره های بینی و دهان ، حفره جمجمه میانی و حفره زیر زمانی متصل می کند. دهانه ها رگ های خونی و اعصاب را بین این مناطق منتقل می کنند.

شقاق ناخن خفاشی

شکاف ناخن خفاشی حفره زیر زمانی را  با حفره پتریگوپالاتین متصل می کند دو ساختار عصبی عروقی را منتقل می کند:

1.عصب آلوئولی فوقانی خلفی  – شاخه ای از عصب فک بالا. از طریق شکاف به داخل حفره ی زمانی خارج می شود ، جایی که برای تأمین مولرهای فک بالا ادامه می یابد.

2.قسمت انتهایی شریان فک بالا – از طریق شکاف وارد حفره پتریگوپالاتین می شود.

Foramen Rotundum

foramen rotundum حفره ناخنک چرکی را به حفره جمجمه میانی متصل می کند . این یکی از سه دهانه ای است که در مرز خلفی پتریگوپالاتین قرار دارد. این یک ساختار واحد ، عصب فک بالا را هدایت می کند.

کانالهای ناخنک و حلق

این دو کانال ، همراه با سوراخ روتاندوم ، سه دهانه دیواره خلفی حفره ناخنک است:

1.کانال پتریگوئید – از حفره میانی جمجمه و از طریق صفحه ناخنک داخلی عبور می کند. حامل عصب ، شریان و ورید کانال ناخنک است.

2.کانال حلق – با نازوفارنکس ارتباط دارد. حامل شاخه های حلقی عصب فک بالا و شریان است.

شکاف مداری تحتانی

شکاف مداری تحتانی مرز فوقانی حفره پتریگوپالاتین را تشکیل می دهد و با مدار ارتباط برقرار می کند . این فاصله بین استخوان های اسفنوئید و فک بالا است.

شاخه ygomatic  عصب فک بالا و عروق infraorbital و ورید  از طریق شقاق مداری تحتانی منتقل می کند.

کانال پالاتین بزرگتر

کانال پالاتین بزرگتر در قسمت تحتانی حفره پتریگوپالاتین قرار دارد و با حفره دهان ارتباط برقرار می کند . کانال از طریق یک شیار عمودی در استخوان پالاتین تشکیل شده است که توسط مفصل با فک بالا بسته می شود. از کانال پالاتین بزرگتر ، کانالهای اضافی پالاتین کوچکتر منشعب می شوند .

کانال پالاتین بزرگتر شریان و ورید پالاتین نزولی را منتقل می کند ، عصب پالاتین بزرگتر و  عصب پالاتین کمتر است .

اسفنوپالاتین فورامن

این سوراخ تنها دهانه در مرز داخلی است. این حفره پتریگوپالاتین را به حفره بینی  متصل می کند ویژه گوشت فوقانی متصل می کند.

از شکاف اسفنوپالاتین در قسمت فوقانی صفحه عمود بر استخوان پالاتین و بدن اسفنوئید تشکیل می شود.

سوراخ اسفنوپالاتین شریان و ورید اسفنوپالاتین و همچنین عصب نازوپالاتین (شاخه بزرگی از گانگلیون ناخنک – CNV 2 ) را منتقل می کند.

 

تاییدیه شورای ممیزی و بررسی کیفیت محتوا

بررسی کیفیت محتوا - 9.6
ارزش علمی این محتوا و مقاله - 9.3

9.5

امتیاز شورای ممیّز

این مقاله طی بررسی های منابع و نگارش محتوا و شروط لازمه بجهت تایید محتوا از اعتبار لازم برخوردار میباشد و مورد تایید این شورا میباشد .

شورای ممیزی و بررسی محتوا
امتیاز کاربر: اولین نفر باشید !

به اشتراک بگذارید

آناتومی روده ها + 3 بیماری در روده های انسان
آناتومی روده ها + 3 بیماری در روده های انسان
فهرست محتوایی روده ‏ها دو پوشش دارند در امراض روده‏ و مقعد. اوّل: در اسهال‏ در قولنج‏ در شناخت بیشتر...
مطالعه
آناتومی دست و بازوی انسان
آناتومی دست و بازوی انسان
  آناتومی دست و بازوی انسان   تشريح بازو استخوان بازو براى دور ماندن از هرگونه آسيب گرد آفريده...
مطالعه
آناتومی چشم انسان - ویدئوی واضح سازی
آناتومی چشم انسان - ویدئوی واضح سازی
https://blog.healthbeat.one/wp-content/uploads/2021/03/آناتومی-چشم-انسان1.mp4 آناتومی چشم انسان آناتومی...
مطالعه
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

Recent Posts
دسته‌ها

آیا آماده ی استفاده از این فرصت بی نظیر هستید ؟!!

در این درگاه شما هم وطن عزیز میتوانید چنانچه خدای ناکرده مبتلا به انواع امراض جسمی اعم از بیماریهای عام و همینطور بیماریهای خاص و خلاصه هرگونه نارحتی و مشکل جسمی هستید نسبت به درمان آن اقدام نمائید

همچنین اگر دچار انواع مشکلات روحی میباشید و چنانچه در هر بخش و یا برهه از زندگی تان دچار مشکل شده اید و برای رفع آن نیاز به مشاوره ای تخصصی و بسیار تاثیر گذار دارید و یا بطور کل برای ارتقای سطح کیفی فردیت و یا روابط و یا رشد شخصیت خود و خانواده خویش نیاز به مشاوره های موثر و کاربردی دارید بنحوی کاملا آسان و بدون هیچگونه پیچیدگی در کمترین زمان ممکن بصورت آنلاین  اطلاعات خود را ثبت فرمائید

ما بعنوان اولین پایه گذاران مشاوره و درمان از راه دور تجربه فراوانی اندوخته ایم درمان و بهبود قطعی و بدون عودت را در شیوه و طریق درمانی استاد حکیم رضی تجربه فرمائید .

 

آیا آماده ی استفاده از این فرصت بی نظیر هستید ؟!!