02166561928
ماهیچه شناسی
1

ديدگاه جالينوس درباب ماهیچه شناسی

چنانچه همه ماهيچه ‏هاى تن شمارش و جداسازى شوند، شماره ‏ى آنها به پانصد و بيست و نه ماهيچه مى‏ رسد.

ماهيچه‏ ها از چه ساخته شده اند؟

از گوشت و پى و زردپى تشكيل شده‏ اند «3» و وسيله ‏اى براى حركت‏هاى ارادى هستند و شكل آنها بر پايه ‏ى جايگاه و نيازى كه به آنهاست، گوناگون مى ‏باشد.

ماهيچه يك بافت گوشتى است كه يك سمت رو به پايين دارد و از آن اندامى به نام وتر رويش مى‏ يابد و مسيرى را گذر مى‏ كند تا به پايين اندامى كه مى ‏خواهد آن را به جنبش وادارد مى‏ رسد تا آن را بجنباند.

شيوه جنباندن هر اندام چنين است كه ماهيچه بسوى رستنگاهش (ريشه‏ اش) محرک شود

 ویژگی ماهيچه ‏ها

با ويژگى انقباضى كه دارند شناسانده مى ‏شوند و دو گونه ‏اند:

ماهيچه مخطط (سرخ) يا ارادى و ماهيچه صاف يا غير ارادى
ماهيچه‏ هاى مخطط در بيشتر موارد دوكى شكل‏ اند و از دو بخش تشكيل مى ‏شوند:

بخش نخست تنه‏ ى ماهيچه خوانده مى شود
كه كلفت و نرم، سرخ رنگ است از الياف دراز و فشرده در ميانه ‏ى آن درست مى ‏شود
سپس هرچه از ميانه دور مى ‏شود تا به پايانه و سر ماهيچه برسد، باريك و نازك‏تر مى ‏گردد

تا به يك يا دو و چند وتر سپيد رنگ كه همان بخش دوم ماهيچه است پايان مى ‏يابد كه بوسيله آن ماهيچه به هر اندامى مى‏ پيوندد.
نمونه‏ ى ماهيچه مخطط، ماهيچه بازو، ران، شانه و جز آن.

ماهيچه ‏هاى صاف

(سپيد- غير ارادى) ماهيچه فشرده كه وتر دارند ولى از الياف ساخته نشده‏ اند مانند ماهيچه ‏هاى قلب و اندام‏هاى درونى شكم ‏فشرده و كشيده مى‏شود.

ازاين‏رو همه‏ ى آن اندام در راستاى ماهيچه ‏اى كه روى آن قرار گرفته كشيده مى‏ شود.
ماهيچه ‏اى كه بخواهد اندامى بزرگ را به جنبش وادارد بزرگتر و كلفت‏ تر است.

گاهى يك يا چند وتر از آن رويش مى ‏يابد تا به اندامى كه خواهان حركت است، بچسبد. گاهى چندين ماهيچه براى جنباندن يك اندام با هم همكارى مى‏ كنند.

آناتومی عضله و ماهیچه

 جنبش اعضا

كه اندامى كوچك را به جنبش وامى ‏دارد، كوچك و نازك است.
و آن كه اندامى بزرگ را تكان مى‏ دهد بزرگ و ستبر است، به مانند ماهيچه ران كه همه پا را می ‏تواند به حركت وا دارد،
بدرستى مى‏ توان گفت كه اين ماهيچه داراى اندازه ‏اى بزرگ است.

ماهيچه‏ هاى تكان‏ دهنده پلك بالا كوچك و بسيار نازك و بى ‏زردپى ‏اند.

هر اندامى براى حركت ارادى خود نيازمند ماهيچه ‏اى است كه آن را در راستاى مسير حركتش بجنباند
و چنانچه بخواهد در جهت‏ هاى گوناگون حركت داشته باشد، نيازمند ماهيچه ‏هايى با وضعيت مكانى گوناگون خواهند بود

كه هركدام از آنها به هنگام حركت به هر سو با كشيده شدن آن ماهيچه به همان سمت خواهد بود،

بايد ماهيچه ‏ى با كاركرد مخالف آن در حالت آرامش بماند تا كار ماهيچه‏ ى نخست بخوبى انجام پذيرد.
چنانچه دو ماهيچه با كاركرد مخالف در يك زمان با هم كار كنند آن اندام در يك حالت برپا ايستاده و استوار و كشيده خواهد شد.

نمونه ‏ى آن كف دست را مى ‏توان نام برد كه ماهيچه‏ هاى قرار گرفته در بخش درونى ساعد چنانچه كشيده شود

كف دست تا مى‏ شود و اگر ماهيچه ‏هاى قرارگرفته در پشت دست كشيده شوند، كف دست به پشت خم مى‏ شود.
اگر ماهيچه‏ هاى هر دو جهت كشيده، كف دست در ميان آن دو حالت استوار مى‏ ماند.

بر پايه‏ى ديدگاه جالينوس چنانچه همه ماهيچه‏هاى تن شمارش و جداسازى شوند، شماره‏ى آنها به پانصد و بيست و نه ماهيچه‏ مى‏رسد و ما به اندازه‏اى كه براى اين كتابمان بسنده و براى هدفمان شايسته است آنها را يادآورى مى‏كنيم پس مى‏گوييم:
ماهيچه‏ها از گوشت و پى و زردپى تشكيل شده‏اند «3» و وسيله‏اى براى حركت‏هاى ارادى هستند و شكل آنها بر پايه‏ى جايگاه و نيازى كه به آنهاست، گوناگون مى‏باشد.
ماهيچه يك بافت گوشتى است كه يك سمت رو به پايين دارد و از آن اندامى به نام وتر رويش مى‏يابد و مسيرى را گذر مى‏كند تا به پايين اندامى كه مى‏خواهد آن را به جنبش وادارد مى‏رسد تا آن را بجنباند.
شيوه جنباندن هر اندام چنين است كه ماهيچه بسوى رستنگاهش (ريشه‏اش) بهم‏
______________________________
(1). استخوان لامى‏Hyoid B .
(2). استخوان‏هايى ريز بمانند كنجد كه در بندهاى دست و پا و در تنه‏ى برخى تاندون‏ها وجود دارند
(3). ماهيچه‏ها با ويژگى انقباضى كه دارند شناسانده مى‏شوند و دو گونه‏اند ماهيچه مخطط (سرخ) يا ارادى و ماهيچه صاف يا غير ارادى ماهيچه‏هاى مخطط در بيشتر موارد دوكى شكل‏اند و از دو بخش تشكيل مى‏شوند. بخش نخست تنه‏ى ماهيچه خوانده مى‏شود كه كلفت و نرم، سرخ رنگ است از الياف دراز و فشرده در ميانه‏ى آن درست مى‏شود سپس هرچه از ميانه دور مى‏شود تا به پايانه و سر ماهيچه برسد، باريك و نازك‏تر مى‏گردد تا به يك يا دو و چند وتر سپيد رنگ كه همان بخش دوم ماهيچه است پايان مى‏يابد كه بوسيله آن ماهيچه به هر اندامى مى‏پيوندد. نمونه‏ى ماهيچه مخطط، ماهيچه بازو، ران، شانه و جز آن.
ماهيچه‏هاى صاف (سپيد- غير ارادى) ماهيچه فشرده كه وتر دارند ولى از الياف ساخته نشده‏اند مانند ماهيچه‏هاى قلب و اندام‏هاى درونى شكم‏
فشرده و كشيده مى‏شود. ازاين‏رو همه‏ى آن اندام در راستاى ماهيچه‏اى كه روى آن قرار گرفته كشيده مى‏شود.
ماهيچه‏اى كه بخواهد اندامى بزرگ را به جنبش وادارد بزرگتر و كلفت‏تر است.
گاهى يك يا چند وتر از آن رويش مى‏يابد تا به اندامى كه خواهان حركت است، بچسبد. گاهى چندين ماهيچه براى جنباندن يك اندام با هم همكارى مى‏كنند.
همچنين ماهيچه‏اى كه اندامى كوچك را به جنبش وامى‏دارد، كوچك و نازك است.
و آن كه اندامى بزرگ را تكان مى‏دهد بزرگ و ستبر است، به مانند ماهيچه ران كه همه پا را مى‏تواند به حركت وادارد، بدرستى مى‏توان گفت كه اين ماهيچه داراى اندازه‏اى بزرگ است.
ماهيچه‏ هاى تكان ‏دهنده پلك بالا كوچك و بسيار نازك و بدون ‏زردپى‏ اند. هر اندامى براى حركت ارادى خود نيازمند ماهيچه ‏اى است كه آن را در راستاى مسير حركتش بجنباند و چنانچه بخواهد در جهت‏هاى گوناگون حركت داشته باشد، نيازمند ماهيچه‏ هايى با وضعيت مكانى گوناگون خواهند بود كه هركدام از آنها به هنگام حركت به هر سو، با كشيده شدن آن ماهيچه به همان سمت خواهد بود، بايد ماهيچه‏ ى با كاركرد مخالف آن در حالت آرامش بماند تا كار ماهيچه‏ ى نخست بخوبى انجام پذيرد.
چنانچه دو ماهيچه با كاركرد مخالف در يك زمان با هم كار كنند آن اندام در يك حالت برپا ايستاده و استوار و كشيده خواهد شد. نمونه‏ى آن كف دست را مى‏توان نام برد كه ماهيچه ‏هاى قرار گرفته در بخش درونى ساعد چنانچه كشيده شود كف دست تا مى‏شود و اگر ماهيچه‏ هاى قرارگرفته در پشت دست كشيده شوند، كف دست به پشت خم مى‏شود. اگر ماهيچه ‏هاى هر دو جهت كشيده، كف دست در ميان آن دو حالت استوار مى‏ماند.

حرکتهای ارادی بدن

حركت‏هاى ارادى تن شامل: حركت پوست پيشانى، حركت چشم و دو گونه و كناره‏ى پره بينى و دو لب و زبان و گلو و آرواره و حركت سر و گردن و شانه و تكان دادن بند بازو، ساعد و بند ساعد، مچ دست و بندهاى انگشتان و حركت اندام‏هاى درون‏
گلو و حركت سينه براى نفس كشيدن و تكان نرينه‏ «1» و پيشآبدان براى باز و بستن راه پيشآب و حركت راست روده براى جلوگيرى از بيرون رفتن پيخال و حركت پوست و پرده ‏هاى شكم و تكان دادن بند ران، تهيگاه و بند ران، ساق و بند ساق، مچ پا و همه انگشتان پا مى‏باشد.
براى هركدام از حركت‏هاى نام‏برده ماهيچه هاى سازگار با شكل و بزرگى و وضعيت آن حركت در نظر گرفته شده است. اگر ما بگونه‏اى گسترده بحث كنيم نوشتار ما، ناسودمند خواهد شد و به درازا كشيده مى‏شود. از سوى ديگر با گفتار نمى‏توان وضعيت ماهيچه‏ ها را همچون استخوان‏ها و پى‏ها و (سياه) رگ‏ها و سرخرگ‏ها را در ذهن به تصوير كشيد، بلكه نياز به بسيار ديدن و بسيار انديشيدن دارد، ازاين‏رو ما به كوتاهى و تنها به شمارش كردن ماهيچه ‏ها بسنده مى‏كنيم :

شمارش ماهیچه های بدن

 • چهل و پنج ماهيچه در رخساره ديده مى‏شود
 • بيست و چهار تاى آن براى حركت‏هاى چشم و پلك‏ها.
 • دوازده تا براى جابجايى فك و نه تا براى ديگر حركت‏هاى ارادى اندام‏هاى سيما و صورت مى‏باشد كه نمونه‏ ى آن، ماهيچه‏ ى پوشاننده‏ ى پوست پيشانى است كه براى بيشتر باز كردن چشم‏ «2» بكار مى ‏رود
 • و دو تا براى حركت پره ‏هاى بينى‏ «3»
 • و دو تا براى بالا كشيدن لب بالا «4»
 • و دو تا براى پايين كشيدن لب پايين‏ «5»
 • و دو تا براى حركت گونه‏ ها «6» مى‏باشد.
 • بيست و سه ماهيچه سر و گردن را به جنبش وامى‏ دارند و برخى از آنها تنها سر را به سويى كه آن ماهيچه آنجا قرار گرفته، تكان مى‏دهند و برخى سر و گردن را با هم.
  گروهى آن دو را بسوى جلو و برخى به پشت و پاره ‏اى به راست و يا چپ مى‏ كشاند.
 • نه ماهيچه ويژه ‏ى زبان است.
 • سى و دو تا براى حركت‏هاى حلق و حنجره است.
 • و هفت تا براى همه حركت‏هاى هر شانه‏ «7» در جهت‏ هاى گوناگون مى‏باشد.
  ______________________________
  (1). نرينه‏penis
  (2).Levator pulpebrae Superioris بالابرنده‏ ى پلك بالايى‏
  (3).Levator a laeque nasi بالابرنده‏ ى پره بينى‏
  (4).Levator Labii superioris بالابرنده ‏ى لب بالا
  (5).Depressor labii inferioris پايين‏برنده ‏ى و بيرون‏ كشنده‏ ى لب پايين‏
  (6).Zygomaticus major minor بالابرنده‏ ى گوشه‏ ى دهان به هنگام لبخند
  (7).Rhomboideus Major minor M .
 • سيزده ماهيچه همه‏ ى حركت‏هاى بازو «1» را در هر سمت بدوش دارند.
 • چهار ماهيچه روى بازو «2» گذاشته شده‏ اند در هر سمت قرار مى‏گيرد كه دو تاى آن در بخش درونى است كه بازو را خم مى‏كند و دو تا در سطح بيرون بازو و آن را باز مى‏كند.
 • هفده ماهيچه در هر ساعد «3» است كه ده تاى آن روى سطح پشتى ساعد قرار گرفته
 • هفت تا در سطح درون‏ «4» آنكه حركت‏هاى كف دست به درون و بيرون و بسوى انگشت ابهام و انگشت كوچك و براى خم كردن و باز كردن چهار انگشت ديگر انجام مى‏دهد.
 • هيجده تا در كف هر دست براى حركت انگشتان به سوى انگشت ابهام و انگشت كوچك و خم (گود) كردن كف دست بكار مى‏رود.
 • يك‏صد و هفت ماهيچه براى همه ‏ى حركت‏هاى سينه از تنگ كردن تا گشاد نمودن آن بكار مى‏رود.
 • چهل و هشت تا براى همه‏ى حركت‏هاى تيره‏ى پشت است.
 • هشت ماهيچه روى شكم‏ «5» گسترده شده است. كه برخى به درازا و گروهى به پهنا و پاره‏اى مورّب (تأريب) «6» از استخوان جناغ تا استخوان شرمگاه ‏اند و حركت‏هاى شكم را از فشردن و بهم آوردن را آن انجام مى‏دهد و به حركت‏هاى ديگر نيز كمك مى‏كنند.
 • چهار ماهيچه براى خايه‏ى مردان و دو تا براى زنان و چهار تا براى تكان دادن و سيخ كردن نرينه و ماهيچه‏اى براى سفت گرفتن دهانه‏ى پيشآبدان‏ «7» كه پيشآب كنترل شده بيرون رود.
 • و چهار تا «8» براى بسته نگهداشتن سوراخ نشستنگاه تا از بيرون رفتن بى ‏كنترل پيخال یا همان مدفوع جلوگيرى نمايد.
 • بيست و شش ماهيچه براى حركت‏هاى دو ران
 • و بيست تا براى حركت دو ساق و قرار گرفتن آنها در راستاى رانها
 • و بيست و هشت ماهيچه براى به حركت درآوردن پا (مچ به پايين) و برخى حركت‏هاى انگشتان پا و قرار دادن آنها روى كف پا مى‏باشد.

______________________________
(1).Coracobrachialis G Bicepsbrachii
(2).Brachialis radialis M
(3).Extensor Carpi radialis brevis langus M .
(4).Flexor carpiradialis ulnaris M
(5).Rectus abdominis M
(6). تأريب: ن. ك «أربية» نمايه واژگان
(7).sphinctex urethrae vesicae

ماهيچه‏ ى بدن از دو قسمت گوشتى تشكيل شده است:

 1. ماهيچه‏ ى صاف
 2. ماهيچه ‏ى مخطط.
 • ماهيچه‏ ى صاف: ماهيچه ‏اى است مخصوص، كه رنگ سفيد دارد و سلول‏هاى آن نسبتا دراز و دوكى شكل مى‏باشند و در وسط هر سلول آن يك هسته ديده مى‏شود. اين نوع ماهيچه‏ قادر به قبض و بسط (باز و بسته شدن) نمى‏باشد.
  ماهيچه‏ ى مخطط: نوعى بافت ماهيچه‏ اى است كه گوشت بدن را تشكيل مى‏دهد و عموما رنگ قرمز دارد. گوشت اين نوع ماهيچه‏ ها به هم پيچيده و تشكيل شده از تارها و نخ‏هاى بسيار طويل و نسبتا ضخيم، اگر گوشت ماهيچه‏ اى را بپزيم، به آسانى ريش‏ريش خواهد شد و اگر آن را در همان حالت زير ذره‏بين نگاه كنيم تارهاى درازى مى‏بينيم كه داراى خطوط عرضى مى‏باشند و از اين نظر است كه به اين قسم، ماهيچه‏ ى مخطط گفته مى‏شود.
 • بافت ماهيچه‏ ى مخطط ارادى است، يعنى انسان مى‏تواند در هر موقع آنها را به اراده‏ ى خود منقبض و منبسط سازد (برخلاف ماهيچه ‏هاى صاف). تمام حركات ارادى بدن با ماهيچه‏ هاى مخطط و انقباضات آنها صورت مى‏گيرد، بنابراين در اثر حركت زياد، كارهاى زوردار، راه رفتن زياد، كوه‏نوردى، بيل زدن، دويدن و زياد روى پا ايستادن، عرق داشتن و گرم بودن ماهيچه‏ ها و بعدا باد دادن و سرما دادن يا عرق‏دار و با بدن گرم داخل آب سرد شدن و ناگهانى ماهيچه‏ هاى گرم را در آب سرد فروبردن، ماهيچه‏ ها ناراحت و منقبض شده و از عمليات خود دست برداشته و در اثر ناراحتى متوقف مى‏شوند و در اثر آن گاهى انسان قادر به حركت نمى‏ گردد. ماساژ با روغن گل يا با پماد ويكس يا ژل پيروكسي كام يا گذاشتن برگ گردوى تازه روى آن و به كار بردن داروهايى كه گرم‏ كننده هستند و همچنين گرم كردن خود موضع كنار آتش يا در آفتاب، در بهبودى آن مؤثر مى‏باشد.

حاجى شريف، احمد، دائرة المعارف گياه درمانى ايران، 1جلد، حافظ نوين – تهران، چاپ: دوم، 1388 ه.ش.

(8).sphinctex ani externus رازى، محمد بن زكريا – مترجم: ذاكر، محمد ابراهيم، المنصوري في الطب (ترجمه)، 1جلد، دانشگاه علوم پزشكى تهران – تهران، چاپ: اول، 1387 ه.ش.

تاییدیه شورای ممیزی و بررسی کیفیت محتوا

بررسی کیفیت محتوا - 9
ارزش علمی این محتوا و مقاله - 9.8

9.4

امتیاز شورای ممیّز

این مقاله طی بررسی های منابع و نگارش محتوا و شروط لازمه بجهت تایید محتوا از اعتبار لازم برخوردار میباشد و مورد تایید این شورا میباشد.

شورای ممیزی و بررسی محتوا
امتیاز کاربر: اولین نفر باشید !

 

تاییدیه شورای ممیزی و بررسی کیفیت محتوا

بررسی کیفیت محتوا - 9
ارزش علمی این محتوا و مقاله - 9.8

9.4

امتیاز شورای ممیّز

این مقاله طی بررسی های منابع و نگارش محتوا و شروط لازمه بجهت تایید محتوا از اعتبار لازم برخوردار میباشد و مورد تایید این شورا میباشد.

شورای ممیزی و بررسی محتوا
امتیاز کاربر: اولین نفر باشید !

به اشتراک بگذارید

درمان تخریب ماکولای چشم
درمان تخریب ماکولای چشم
علائم و نشانه ‏هاى خشكى چشم‏ها كمبود مصرف ويتامين‏A حساسيت به نور   برای شنیدن این پادکست تخصصی...
مطالعه
اسطوره شناسی و تعریف اسطوره عام و خاص
اسطوره شناسی و تعریف اسطوره عام و خاص
مقصود از اسطوره يا افسانه داستانى است كه اصل و ريشه آن معلوم نباشد. چنانكه گويند: اين چيزى نيست جز افسانه‏...
مطالعه
درمان تعرق بیش از حد | هيپرهيدروز
درمان تعرق بیش از حد | هيپرهيدروز
درمان تعرق بیش از حد تعرق‏ بيش‏ از حد: تعريق مكرر و بيش از حد، هيپرهيدروز ناميده مى‏شود. اين وضعيت معمولا...
مطالعه
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

16 + شانزده =

Recent Posts
دسته‌ها

آیا آماده ی استفاده از این فرصت بی نظیر هستید ؟!!

در این درگاه شما هم وطن عزیز میتوانید چنانچه خدای ناکرده مبتلا به انواع امراض جسمی اعم از بیماریهای عام و همینطور بیماریهای خاص و خلاصه هرگونه نارحتی و مشکل جسمی هستید نسبت به درمان آن اقدام نمائید

همچنین اگر دچار انواع مشکلات روحی میباشید و چنانچه در هر بخش و یا برهه از زندگی تان دچار مشکل شده اید و برای رفع آن نیاز به مشاوره ای تخصصی و بسیار تاثیر گذار دارید و یا بطور کل برای ارتقای سطح کیفی فردیت و یا روابط و یا رشد شخصیت خود و خانواده خویش نیاز به مشاوره های موثر و کاربردی دارید بنحوی کاملا آسان و بدون هیچگونه پیچیدگی در کمترین زمان ممکن بصورت آنلاین  اطلاعات خود را ثبت فرمائید

ما بعنوان اولین پایه گذاران مشاوره و درمان از راه دور تجربه فراوانی اندوخته ایم درمان و بهبود قطعی و بدون عودت را در شیوه و طریق درمانی استاد حکیم رضی تجربه فرمائید .

 

آیا آماده ی استفاده از این فرصت بی نظیر هستید ؟!!

کاربر گرامی چنانچه شما از کاربران قدیمی دانشکده علوم پزشکی اشارت بوده اید مطلع باشید که هم اکنون نیز در هر چهار وبسایت ضربان سلامت عضو هستید و کافی است با اطلاعات ورود همان سایت اقدام به ورود و لاگین نمائید وجود شما برای ما نعمت است کاربر قدیمی و عزیز. به وسیله دکمه پایین به صفحه ورود رفته و وارد شوید.

برای مطالعه و دانلود مقاله در این محتوا تنها کافی است به خانواده 940 نفری مجموعه بنیاد ضربان سلامت  بپیوندید و با وارد نمودن شماره همراه خود در هر چهار وبسایت این مجموعه عضوشده و از امکانات بی نظر آن بهره مند گردید

ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:30)