02166561928
4 عمل شیمیایی بدن و ارتباط کبد با مزاج انسان

کبد انسان و رابطه اش با رفتارها و اعمال انسان

در این مقاله درباره رابطه بین کبد انسان و مزاج های انسان و اینکه چه تاثیراتی را کبد این کارخانه بدن انسان از هریک از این امزجه میتواند دریافت نماید بحث و بررسی مینمائیم که با عدم درک صحیح از این موضوع بیماری خیلی راحت تر میتواند در این قسمت از بدن لانه گزیند ولیکن با درک صحیح این موضوع انسان میتواند بهترین شرایط را در درون بدن خود طبق مزاج خود ایجاد نموده و مزاج صحّی را در بدن حاکم سازد .


ارتباط کبد با مزاج

درباره ارتباط کبد و مزاج باید بدانید که:

مواد غذائى پس از تغييراتى در دستگاه گوارش در روده مانند كشكاب شده در اين هنگام عروق ماساريقا مواد لازم آن را جذب مى‏كند و به كبد میبرد. كبد در اثر اعمال طبيعى خود آن را مى‏ پزد.

و مستحيل به مواد ديگرى بنام” صفرا”،” خون”،” بلغم” و” سودا” مى‏ كند.

” صفرا” طبعى” گرم و خشك” دارد (چون آتش)
” خون” طبى گرم و تر” دارد چون (هوا)
” بلغم” طبعى” سرد و تر” دارد (چون آب)
” سودا” طبعى” سرد و خشك” دارد (چون خاك)

اعتقاد قدما درباره کبد و مزاج

از اختلاط و امتزاج اين خلطها طبيعت يا مزاج بوجود مى‏ آيد و صحت و سلامت بدن منوط به تعادل آنهاست.

مزاج در طب کهن

مزاج بر چهار نوع است: گرم، سرد، تر و خشك، گاه دوتاى از اينها غالب و دوتاى ديگر مغلوب مى‏ گردد.

از آميزش و تركيب كم يا زيادى اخلاط در بدن چهار نوع مزاج ديگر نيز پديدار مى‏شود كه عبارتند از:

” گرم و خشك”” گرم و تر”،” سرد و خشك” و” سرد و تر” و يكى نيز” معتدل” كه رویهم‏رفته 9 قسم مزاج بوجود مى ‏آيد.

هرگاه يكى از اين اخلاط چهارگانه از حدود ميزان خود بيشتر شود علائم و آثارى در شخص پديد مى‏ آيد كه ناشى از اثر آن خلط مى‏باشد.

در غلبه صفرا

مزاج، را” صفراوى”

در غلبه خون

” دموى”،

در غلبه بلغم

” بلغمى”

و در غلبه سودا

” سوداوى” نامند.

اگر سبب از زيادى” بلغم” باشد نشانه آن سفيدى و نرمى و سستى پوست، ضعف هضم، آروغ ترش، زيادى خواب، كندى حواس، برآمدن لعاب دهان و آب بينى رقيق و غير سوزان است.

اگر سبب از زيادى” سودا” باشد نشانه آن لاغرى و سياهى بدن، سياهى و غلظت خون، سوزش سر معده، اشتهاى كاذب و تفكر زياد مى‏ باشد.

” رطوبت” ترى و سستى عضو است.” باد” بخاريست كه از اخلاط مستولى مى‏شود. بر حسب تاثيرى كه مواد خوراكى يا داروئى در بدن مى‏ گذارند.

آنها را به” گرمى” و” سردى” تقسيم نموده ‏اند:

1- داروهائى كه هيچ تاثيرى در بدن نمى ‏گذارند، معتدل‏
2- داروهائى كه اثر كمى ظاهر مى‏ سازند، درجه اول‏
3- داروهائى كه اثر زياد ظاهر مى‏ سازند، درجه دوم‏
4- داروهائى كه اثر زيادتر ظاهر مى ‏سازند، درجه سوم (كه اسباب زحمت مى‏ گردند)
5- داروهائى كه اثر بسيار ظاهر مى ‏سازند (خطرناك تلقى مى‏شوند)

براى اينكه معنى كاملى از مزاج در ذهن روشن شود، بايد دانست كه هركسى استعداد پذيرش بعضى از بيمارى‏ها را دارد و در مقابل بعضى مقاوم است.

با علم به اين كيفيت، مزاج عبارت است :

از طرز واكنش شخصى در مقابل عوامل مرضى، در طرز واكنش اشخاص، بعضى واكنش‏ها ثابت است و بيشتر مشاهده مى ‏شود، برخى واكنش‏ها متغير است از اين واكنش‏ها مزاج فرد را مى‏ توان شناخت.

براى تعريف مزاج

بيشتر عمل فيزيولوژى را مورد نظر قرار مى‏دهند، زيرا وضع ديناميك يعنى طرز عمل احشاء و اعضاء در تغيير مزاج مؤثر است با وجود اينكه اعمال حياتى را نمى‏توان از هم جدا دانست.

اگر عضوى نسبت به ساير اعضاء بيشتر كار كند و يا عملى در دستگاه بدن انسان از ساير اعمال بيشتر انجام پذيرد،

آن عضو از نظر تشريحى و آن عمل از نظر فيزيولوژى، مى‏تواند معرف نوع مزاج شمرده شود.

در ميان اعمالى كه حيات انسان به آنها متكى است، اعمال شيميايى بيشتر از اعمال فيزيكى مورد اهميت است.

 4عمل شیمیایی بدن انسان

بنابراين مزاجها روى اعمال شيميايى بدن از هم متمايز مى‏گردند اعمال شيميايى بر چهارگونه است كه متابوليسم بدن را تشكيل مى‏دهند.

اول: آنابوليسم،

يعنى اعمالى كه توسط آن مواد غذايى به انسان زنده تبديل مى‏گردد.

دوم و سوم: كاتابوليسم

يعنى اعمالى كه توسط آن انساج زنده توليد نيرو مى‏كنند، عمل كاتابوليسم مربوط به اعضاى تنفس است كه عمل تهويه بدن به آن مربوط مى‏باشد.

كبد كه تهيه مواد قندى و دفع مواد سمى را به عهده دارد در عمل كاتابوليسم شركت مى ‏نمايد.

چهارم:

عمل دفع مواد مضره و خروج آنها از بدن است.

تفوق

يكى از اين اعمال چهارگانه كه از راه وراثت در بدن انسان ثابت شده باشد، انسان را داراى صفات و واكنش‏هاى ثابتى مى ‏نمايد كه آن را سرشت مى ‏نامند.

مزاج عبارت است

از وضع فيزيولوژى فعلى و طرز واكنش آنكه قابل تغيير نيز مى‏باشد به اين جهت فقط با علائم فيزيولوژى كه آن هم قابل تغيير است شناخته مى‏ شود.

رابطه مزاج با کبد در رفتار و اعمال انسان

ارزش هركس و معرفت به احوال و اوضاع او، بايد قبلا شكل خارجى او كه حاكى از سرشت و ساختمان اوست در نظر گرفته شود مثل قد، اندام شكل، سر و گردن، چاقى و لاغرى، سپس مزاج او كه به وضع كنونى دلالت دارد مورد توجه قرار گيرد.

براى اين كار علاوه بر علائم ظاهرى بايستى از تجزيه خون- ادرار و راديوگرافى و غيره نيز استمداد طلبيد.

تغييرات مزاج

در طب با رژيم غذايى، بهداشت، كار و مسكن، آب و هوا متوافق است. لذا با رعايت آنها انحراف مزاج از سلامت به سوى بيمارى را مى‏توان پيشگيرى نمود.

مزاج ممكن است گرم، سرد، خشك، و رطوبتى باشد كه گرمى را به علت وجود انرژى و سردى را به علت تفرق و ضعف، رطوبت را به علت جمع شدن مايعات در سلول‏هاى بدن و خشكى را بيانگر حالاتى از ماده مى‏دانند.

مى‏ دانيم كه فعل و انفعالات شيميايى بدن تحت نظر مستقيم سلسله اعصاب نباتى و غدد مترشحه داخلى انجام مى‏گيرد، هر اختلاف و نارسايى كه در بدن پيدا مى‏شود مربوط به كم يا زياد كار كردن اين دو دستگاه مى‏باشد.

هورمونهاى‏ متعددى كه اين دستگاه‏ها ترشح مى‏كنند بدن را به كار مربوطه وادار مى‏سازند.

پس بروز هر عمل حياتى توأم با يك سلسله فعل و انفعال شيميايى است و تقريبا كليه فعل و انفعالات شيميايى در داخل بدن ايجاد حرارت مى‏كند.

هر قدر فعل و انفعالات شيميايى بدن سريع‏تر انجام شود حرارت ايجاد شده زياد است و اندازه ‏گيرى اين انرژى ايجاد شده به وسيله متابوليسم بازال انجام مى‏گيرد و نيز مى‏دانيم كه متابوليسم بازال مربوط به كار غده تيروئيد است.

حال اگر صاحب مزاجى داراى متابوليسم بازال بالاتر از طبيعى باشد آن را گرم مزاج و اگر فردى داراى متابوليسم بازال پايين باشد سرد مزاج و حد واسط آن را مزاج معتدل گويند.

هر دارو يا غذا و نيز هر واكنشى كه باعث بالا رفتن كار غده تيروئيد باشد آن را گرم و اگر باعث پايين آمدن كار غده تيروئيد باشد آن را سرد گويند.

مزاج رطوبتی

مزاجى را رطوبتى نامند كه مقدار زيادى آب در سلول‏هاى بدن آن فرد جمع شده باشد و به اصطلاح رطوبت بر مزاج غلبه كرده باشد.

اگر مقدار مواد كانى و املاح در مزاجى زيادتر از معمول جمع شده باشد كه آن را مزاج خشك گويند.

پيدايش مزاج‏هاى مختلف در حقيقت عبارت است از عكس العمل بدن نسبت به‏ عوامل خارجى، اين جمله (عكس العمل بدن نسبت به عوامل خارجى) همان مبحث بزرگ، حساسيت مصونيت، آنافيلاكسى و آلرژى و غيره است.

دانشمندان قديم معتقدند كه هركس به واسطه حالت و وضع بدنى خود يعنى مزاجى كه در اختيار دارد، آماده پذيرش يا دفع بيمارى مخصوص به خود مى  ‏باشد و براى معالجه آن فرد لازم است كه «مزاج او شناخته شود»

شناخت مزاج‏ها روى هم رفته به قرار زير است:

1- مزاج گرم، مزاج سرد، مزاج تر، مزاج خشك كه اين چهار مزاج را مزاج‏هاى ساده و منفرد گويند.
2- مزاج‏هاى ساده و مركب، كه عبارتند از مزاج گرم و تر، گرم و خشك، سرد و تر و مزاج سرد و خشك.
3- مزاج دموى (ريوى) مزاج صفراوى (كبدى) مزاج بلغمى (هاضمه ‏اى) مزاج سوداوى (عصبى)

مزاجهای مادی

اين چهار مزاج را مزاج‏هاى مادى گويند و يك مزاج معتدل نيز شناخته شده است كه با اين توصيف جمعا 13 مزاج وجود دارد.

مزاج‏هاى مادى مانند مزاج‏هاى ساده، مركب هم مى‏باشند ازاين‏رو مزاج بلغمى خونى و مزاج صفراوى عصبى مزاج عصبى خود به دو قسمت تقسيم مى‏شود، عصبى ضعيف و عصبى قوى نيز گفته‏ اند.

که کار کرد کبد و امراض آن از اینجا خود راعیان میسازد چرا که کبد کارخانه ای در بدن است که این مدیریت در رابطه مستقیم با خشم و نفرت و انزجار و از طرفی سرور و آشتی و محبت و افکار سالم و ناسالم میباشد

تحقیقات نشان داده است که 99% درصد از مبتلایان به امراض کبدی در افکار یکی از گزینه های فکری ناسالم بخصوص خشم و کینه و امثالهم را در خود داشته و  ریشه “بیم آری” اکثریت در این موارد نهفته است

پس رابطه اعراض نفسانی و مزاج و کیفیات و اثر فاعله آن بر کبد بسیار روشن و اظهر من الشمس میباشد.

بیشتر بدانید

كبد  علاوه بر تنظيم بسيارى از مواد خون، مواد زايد را به صورت صفرا وارد روده مى‏ كند. غده ‏هاى عرق كه ضمن كمك به تنظيم دماى بدن، مواد زايد را به صورت عرق بيرون مى‏ريزند.

4ريه ‏ها، دستگاه مبادله اكسيژن و دى‏ اكسيد كربن گاز حياتى اكسيژن را با حركات منظم قفسه سينه وارد خون مى‏ سازد و زيادى گاز دى ‏اكسيد كربن را به بيرون از بدن مى ‏فرستد. آدمى بدون غذا روزها و بدون آب ساعتها مى‏تواند زنده بماند اما بدون اكسيژن نمى‏تواند چند دقيقه دوام بياورد.

راز درمان (رساله اى در پزشكى سنتى و گياه درمانى) ؛ ج‏1 ؛ ص23

صانعى، صفدر، نسخه شفا – گل و گياه، 1جلد، حافظ نوين – تهران، چاپ: شانزدهم، 1386 ه.ش.

 

تاییدیه شورای ممیزی و بررسی کیفیت محتوا

بررسی کیفیت محتوا - 9.8
ارزش علمی این محتوا و مقاله - 9.8

9.8

امتیاز شورای ممیّز

این مقاله طی بررسی های منابع و نگارش محتوا و شروط لازمه بجهت تایید محتوا از اعتبار لازم برخوردار میباشد و مورد تایید این شورا میباشد.

شورای ممیزی و بررسی محتوا
امتیاز کاربر: 4.12 ( 1 نتایج)

اعمال شیمیایی متابولیک
متابولیسم سلولی شامل توالی بسیار پیچیده واکنش‌های شیمیایی کنترل شده به نام مسیر‌های متابولیک است.

به اشتراک بگذارید

درمان تخریب ماکولای چشم
درمان تخریب ماکولای چشم
علائم و نشانه ‏هاى خشكى چشم‏ها كمبود مصرف ويتامين‏A حساسيت به نور   برای شنیدن این پادکست تخصصی...
مطالعه
اسطوره شناسی و تعریف اسطوره عام و خاص
اسطوره شناسی و تعریف اسطوره عام و خاص
مقصود از اسطوره يا افسانه داستانى است كه اصل و ريشه آن معلوم نباشد. چنانكه گويند: اين چيزى نيست جز افسانه‏...
مطالعه
درمان تعرق بیش از حد | هيپرهيدروز
درمان تعرق بیش از حد | هيپرهيدروز
درمان تعرق بیش از حد تعرق‏ بيش‏ از حد: تعريق مكرر و بيش از حد، هيپرهيدروز ناميده مى‏شود. اين وضعيت معمولا...
مطالعه
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

سیزده − 7 =

Recent Posts
دسته‌ها

آیا آماده ی استفاده از این فرصت بی نظیر هستید ؟!!

در این درگاه شما هم وطن عزیز میتوانید چنانچه خدای ناکرده مبتلا به انواع امراض جسمی اعم از بیماریهای عام و همینطور بیماریهای خاص و خلاصه هرگونه نارحتی و مشکل جسمی هستید نسبت به درمان آن اقدام نمائید

همچنین اگر دچار انواع مشکلات روحی میباشید و چنانچه در هر بخش و یا برهه از زندگی تان دچار مشکل شده اید و برای رفع آن نیاز به مشاوره ای تخصصی و بسیار تاثیر گذار دارید و یا بطور کل برای ارتقای سطح کیفی فردیت و یا روابط و یا رشد شخصیت خود و خانواده خویش نیاز به مشاوره های موثر و کاربردی دارید بنحوی کاملا آسان و بدون هیچگونه پیچیدگی در کمترین زمان ممکن بصورت آنلاین  اطلاعات خود را ثبت فرمائید

ما بعنوان اولین پایه گذاران مشاوره و درمان از راه دور تجربه فراوانی اندوخته ایم درمان و بهبود قطعی و بدون عودت را در شیوه و طریق درمانی استاد حکیم رضی تجربه فرمائید .

 

آیا آماده ی استفاده از این فرصت بی نظیر هستید ؟!!

کاربر گرامی چنانچه شما از کاربران قدیمی دانشکده علوم پزشکی اشارت بوده اید مطلع باشید که هم اکنون نیز در هر چهار وبسایت ضربان سلامت عضو هستید و کافی است با اطلاعات ورود همان سایت اقدام به ورود و لاگین نمائید وجود شما برای ما نعمت است کاربر قدیمی و عزیز. به وسیله دکمه پایین به صفحه ورود رفته و وارد شوید.

برای مطالعه و دانلود مقاله در این محتوا تنها کافی است به خانواده 940 نفری مجموعه بنیاد ضربان سلامت  بپیوندید و با وارد نمودن شماره همراه خود در هر چهار وبسایت این مجموعه عضوشده و از امکانات بی نظر آن بهره مند گردید

ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:30)