02166561928

رساله ای در معرفت اشجار و گیاهان

download
Recent Posts
دسته‌ها


رساله ‏اى است

در بيان معرفت اشجار و خواص نباتات

مشتمل بر چهل باب و هر باب از يك نبات، مجموع چهل گياه باشد.


باب اوّل

در صفت گياهى باشد كه برويد از زمين مثل تره‏
و او را چهار برگ باشد و پر بالا بگيرد. چون بشناسند، او را بچينند و در سايه خشك كنند؛ و چون خشك شود، دست بر او بمالند، اگر بوى زردچوبه دهد، آن باشد، و الّا آن نباشد؛ و بايد كه در روى يكديگر نگذارند كه ترش مى‏شود و ضايع مى‏گردد و نفعش باطل مى‏شود؛ و چون خشك شود، بر سر كار آورند، و پنج من برنج را بدمند و بگدازند و دو من از آن گياه طرح آن برنج ذايب نمايند كه همه شمس شود بلا خلاف، و به قدرت اللّه تعالى، نيك فهم كن و درياب.


باب دوم

در معرفت گياهى كه به زبان حكماى يونان او را غالباز خوانند
و بزرگ باشد و برگ [و] بار او عظيم باشد و برويد، و بار او مثل بار توس مى‏باشد و رنگ او سرخ است و همچون خون باشد و در كوهستان‏ها باشد كه برف بسيار باشد؛ و چون او را بيابند، بچينند، و درست او را با شاخ و برگ بگيرند و سحق كنند. يكى از آن با هفت من آرد در سه روز كه همگى به هم مخلوط شوند. بعد از آن يك جزو از آن مخلوط و يك جزو قمر، باهم ذوب ده كه بيرون آيد شمس صاف و پاك كه همه‏ كس او را بپسندند.


باب سيم

در معرفت گياهى كه نام او با شير پى است‏
و بار او مثل تخم ‏مرغ و سفيد باشد. بوى او چون بوى زعفران باشد و در كوهستان و هم در راه سيلاب مى‏ رويد و برگ او مثل برگ خردل است و شير سفيد دارد؛ و آن گياه را در شب بايد كندن. چون بيابند او را بچينند و آب او را طرح كنند، يك درم بر صد درم طلق كه ذوب مى‏يابد و حل مى‏ شود و مى‏ گدازد در دم، و بعد از آن بستانند از آن طلق يك درم، بر صد درم نحاس زنند كه همگى قمر روباسى مى‏شود.


باب چهارم

در معرفت گياهى كه او را نارك مى‏گويند
برگ او چون برگ برنج باشد و هيچ بار ندارد و گل سرخ دارد و بعضى زرد دارد؛ و اين گياه دو نوع است: يكى را گلى زرد است و يكى را سرخ، و دركوهسار مى‏رويد. اگر چنان‏چه او را بيابى، عصاره او را بچين و به مشترى بزن؛ و اگر آب او را بكوبى و آب او را بگيرى، مشترى را ذوب داده و در آن ريز و يا مشترى را مكلّس نموده، در آب آن طبخ دهى كه قمر روباسى شود، به قدرت اللّه تعالى.


باب پنجم

در معرفت گياهى كه او را ماش گويند
و همچون ماش مشهور مى‏باشد برگهاى او، و اگر او را بشكنى، از برگ و بار او آب زرد بيرون آيد و به زبان شيرازى او را خرسون گويند؛ و چون او را بشناسى و بچينى و برگ او را و آب او را بگيرى، براده حديد در وى ريز و چون مخلوط شود، سرخ شود مثل خون، و در آفتاب خشك ساز و بنه به روى آفتاب سه روز يا هفت روز، بعد از آن طبخ كن در آب آنكه سرخى آن زياده شود. بعد از آن بستان بيخ آن گياه را و بكوب و آب او را بگير و بر عنبر طرح كن كه عقد مى‏شود. پس بيار از آن آب سرخ اوّل جزوى و از پس عقد جزوى و سحق به سركه كهنه، سه روز و يك شب در تنور نان‏پزان تشويه كن و در ظرف چينى يك شب، پس طرح كن يك مثقال از آن بر صد مثقال قمر كه شمس مى‏گردد، و به قول ديگر حبه‏اى بر يك مثقال بزن كه شمس خلاصى آبريز شود، به توفيق اللّه تعالى.


باب ششم

در معرفت گياهى كه او را سرو گويند
و اذن الحمقا نيز خوانند و در زبان هندى اسم ديگر هم دارد؛ و برگ او چون برگ حنا باشد و سفيد بود و دانه كوچك دارد و بلندى قدّ او يك گز باشد و از زمين مى‏رويد، تا به سر او يك گز باشد. چون او را بشناسى، بستان او را و بچين و بكوب عصاره او را و آب او را بيفشارى و از آب او جزوى و از بورق مثل او و طبخ كن زيبق را در آن آب او مدّت سه روز به آتش نرم و آهستگى كه عقد مى‏شود چون برف، پس بستان از آن عقد برف و بر نحاس طرح يكى بر شش كه قمر شود، به از كانى باشد.


باب هفتم

در معرفت گياهى كه او را بلوس مى‏گويند
و ساق دارد، به مثل خيار، سبز است و برگ او به روى زمين پهن شده باشد مثل برگ خيار، و بار او چون بلوط است و كوچك‏تر بود و مگس بسيار بر وى نشيند و بوى او چون آب خطمى است؛ و چون او را بيابى و بشناسى و بچينى و بكوبى و آب او را بگيرى و براده زر را به آب او طرح كنى كه مثل فضّه سفيد مى‏شود؛ و اگر گل او را با شاخ و برگ او بكوبى، آب او بدين نوع باشد، و به فارسى او را كندكارى گويند؛ و چون ببينى او را يا بيخ و ريشه او را، بكوب و با گل، آب او را بگير و صاف كن و ذوب ده قمر را و بدان آب بريز سه بار كه چون از آن آب بيرون آيد و شمس مى‏گردد.


باب هشتم

در صفت گياهى كه او را ديامن گويند
و مثل درخت بنگ است و برگ و بيخ و بار آن سرخ است. چون بشناسى او را بچينى و بكوبى و آب او را بگيرى و طلق محلوب را در آن آب اندازى كه از سر او بگذرد. بگذار تا ده روز كه پياپى او را حلّ شده باشد و سرخ گشته، بعد از آن يك مثقال از آن طلق بر هزار مثقال قمر اندازد كه شمس بيرون آيد؛ و بعضى از اين گياه به لون ديگر باشد و هم بستان از آن گياه و بكوب و آب او را بگير و شيره او را و طرح كن و يكى از اين شيره بر چهار زيبق و بگذار بر آفتاب سه روز كه عقد مى‏شود و از اين عقد طرح كن درمى بر يك درم نحاس كه فضّه مى‏شود.


باب نهم

در صفت گياهى كه او را مو بزرگ نام است‏
و برگ او مثل برگ بيد انجير است و بار او مثل او، و خارهاى كوچك دارد چون سوزن و گل او چون گل خرزهره باشد. سرخ و زرد و سفيد باشد.
بستان از هركدام كه خواهى و بكوب و آب او را بگير و طرح كن به زيبق يا طلق يا ملح هندى يا زاج يا بورق، و طبخ به آب او سه روز كه به آتش نرم كه آن زيبق عقد شود و اين عقد را طرح كن جزوى بر صد جزو رصاص كه فضّه مى‏شود خوب اعلى.


باب دهم

در معرفت گياهى كه او را لبن گويند

و برگ او مثل برگ خيار مى‏شود و اوّل ماه از زمين بيرون مى‏آيد كه هيچ برگ ندارد. پس هرچند ماه افزون مى‏شود، برگ او نيز افزون شود، چنان‏چه روز اوّل از ماه يك برگ برآورد، دوم از ماه دو برگ برآرد، و سيم از ماه سه برگ برآرد، تا پانزدهم ماه پانزده برگ برآرد، و چون شانزدهم شود، يك برگ براندازد، تا آخر ماه هر روز يك برگ را بيندازد، تا آخر ماه همه برگ‏هاى او فروريخته باشد؛ و اين نوع گياه است چون ببينى او را و بشناسى، بچينى او را، جزوى از او طرح كن بر هزار از فضّه كه شمس است؛ و اگر يكى از او بر هزار نحاس اندازى، همه قمر شود، به قدرت اللّه تعالى.


باب يازدهم

 

آیا آماده ی استفاده از این فرصت بی نظیر هستید ؟!!

در این درگاه شما هم وطن عزیز میتوانید چنانچه خدای ناکرده مبتلا به انواع امراض جسمی اعم از بیماریهای عام و همینطور بیماریهای خاص و خلاصه هرگونه نارحتی و مشکل جسمی هستید نسبت به درمان آن اقدام نمائید

همچنین اگر دچار انواع مشکلات روحی میباشید و چنانچه در هر بخش و یا برهه از زندگی تان دچار مشکل شده اید و برای رفع آن نیاز به مشاوره ای تخصصی و بسیار تاثیر گذار دارید و یا بطور کل برای ارتقای سطح کیفی فردیت و یا روابط و یا رشد شخصیت خود و خانواده خویش نیاز به مشاوره های موثر و کاربردی دارید بنحوی کاملا آسان و بدون هیچگونه پیچیدگی در کمترین زمان ممکن بصورت آنلاین  اطلاعات خود را ثبت فرمائید

ما بعنوان اولین پایه گذاران مشاوره و درمان از راه دور تجربه فراوانی اندوخته ایم درمان و بهبود قطعی و بدون عودت را در شیوه و طریق درمانی استاد حکیم رضی تجربه فرمائید .

 

آیا آماده ی استفاده از این فرصت بی نظیر هستید ؟!!

به اشتراک بگذارید

مقالات مرتبط

یبوست و راهکارهای درمان
یبوست و راهکارهای درمان
یبوست و راهکارهای درمان روش‏هايى كه مى ‏توان يبوست را برطرف كرد از ملين‏هاى محرك مثل پوست نوعى گياهان،...
مطالعه
ماهیچه های بیان صورت
ماهیچه های بیان صورت
ماهیچه های بیان صورت در  بافت زیر جلدی قرار دارند و از استخوان یا فاسیا سرچشمه می گیرند...
مطالعه
کهیر سرد
کهیر سرد
کهیر سرد یک بیماری پوستی نادر است   کهیر سرد که در اثر قرار گرفتن پوست در معرض دمای سرد، آب سرد...
مطالعه
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

ده − 7 =

Recent Posts
دسته‌ها

کاربر گرامی چنانچه شما از کاربران قدیمی دانشکده علوم پزشکی اشارت بوده اید مطلع باشید که هم اکنون نیز در هر چهار وبسایت ضربان سلامت عضو هستید و کافی است با اطلاعات ورود همان سایت اقدام به ورود و لاگین نمائید وجود شما برای ما نعمت است کاربر قدیمی و عزیز. به وسیله دکمه پایین به صفحه ورود رفته و وارد شوید.

برای مطالعه و دانلود مقاله در این محتوا تنها کافی است به خانواده 940 نفری مجموعه بنیاد ضربان سلامت  بپیوندید و با وارد نمودن شماره همراه خود در هر چهار وبسایت این مجموعه عضوشده و از امکانات بی نظر آن بهره مند گردید

ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:30)