02166561928

گیاه جعده

Recent Posts
دسته‌ها

آشنایی با گیاه جعده

جعده (گل اربه) از تيره درمنه است و كمى گرمى و تندى دارد و جعده كوچك از جعده بزرگ تند و تلخ‏تر است

مشخصات گیاه جعده :

جعده عبارت از شاخه‏ هايى است كه گلى كرك‏دار سفيد يا مايل به زردى مى‏ دهد

گل جعده پر از تخم است و تخمدانش چون كره ‏اى در ميان جاى گرفته و به موى سپيد مى‏ ماند و كمى خوشبو است اما بوى آن سنگين است

جعده بزرگ از كوچك كم‏ تاثيرتر است آن هم تلخ مزه و تا اندازه ‏اى تندى هم دارد جعده كوهى از ساير جعده ‏ها كوچكتر است.

به لغت رومى فوليون گويند

و در ترياق جنين همچنين آورده است:

جعده نباتى است كه معدن آن بر لبهاى جوى باشد

و آن در فصل بهار رويد و تا فصل زمستان نبات آن باقى باشد و چون زمستان آيد خشك شود

و از انواع تره ‏ها است بوى آن خوش است به شكل خشخاش است رنگ آن مفيد است براى دفع كرم شكم و انزال خون حيض همسنگ آن چوب سيلخه است‏

لاتينى:teucriun polium

فرانسه:pouliot

و نيز فصيله از تيره مجعدات است.

خواص گیاه جعده
خواص گیاه جعده

تاریخچه گیاه جعده :

جعده را به يونانى:

قوليون. بربرى: كيسركونه، كيسو.

سريانى: قوليا

و آن چند قسم است:

1- جعده شامى قسمى جعده است در شيرازى آن را گل اربه مى‏گويند.

2- جعده رومى: قسمى جعده است در فارسى آن را عنبر بيدى گويند

از خانواده شفويه است همچنين ساير نباتات اين نوع را جعده گويند و طفيلى‏هاى جعده به نام مجعده‏exoascus از ترشحات آن است.

مجعدة الاجاص:exoascus pruni . مجعدة الدراقن:exoascus deformans

مرض نيام:cloque du pecher

فرانسه كه در مجعدة الدراقن مى‏باشد. مجعده القراصيا يعنى كرز.

لاتينى:e .cerasi در اين يك مرض به نام مكنسة الساحره.

balai du sorciere

buliun the poly germanderiskurdi yun( the water germandar

(جعده آبى:teucrium scordium

kamazariyus the wall geramanderteucri um chamaedrys

اين كتاب از اطباى مسلمين در هند چاپ شده است.

صاحب كتاب فارماكوگرافيا مى‏نويسد كه از آنها اطلاعى ندارد و فقط نوع‏t .scordium را كه در غرب هيماليا مى‏رويد مى‏شناسد كه از آن بويى شبيه سير مى‏ آيد و در كشمير هم مى‏ رويد.

يكى از داروهايى است كه جزو نسخه معروف ترياق فاروق است.

teriaca andromachi

اين دوا در طب يونانى معروف است و هنوز در بازار به فروش مى‏رسد و اين دوا بنام‏t .polium از ايران است و آقاى ايچسن در خراسان آن را ديده ولى از فوايد طبى آن ذكرى نكرده است.

و علاوه برآن از نوع‏t .serratum benta نام برده است كه در آن بوئى شبيه صمغ انجدان حلقيت است وt .chama ,drays در اروپا سابقا از آن زياد استعمال مى‏ كرده ‏اند و براى علاج عرق النساء و درد مفاصل استفاده مى‏شود.

kamazariyus chamaerrays linn

groundoak, germander

فرانسه:petit chene

صاحب كتاب آن را مقوى مدر معرق بيان كرده است و از اجزاى مهم دارويى به نام‏portland powder است. دوا به نام مندى هندى كه‏sphaeranthus indicuslinn را بعضى كماذاريوس مشابه دانسته‏ اند كه آن غلط است.

سابقا بيان شده كه بعضى آن راteucrium polium تصور كرده ‏اند و در آن موضوع نوشته ‏اند كه به يونانى قوليون است.

در اين خانواده‏labiate بنام‏jadeh صاحب كتاب فارماكو گرافيا نوشته كه آن مفتح، مدر، كرم كش و مقوى است

آقاى‏dumolin قوليون يونانى‏polium يلينى را بنام‏santolina chameacyparissus گفته است‏leved dercotton ابن سينا جعده را نوعى شيح بيان كرده نويسندگان ايرانى آن را گل اربه و عنبر بيد گفته‏ اند.

دكتر ج كار جداع بذر مسقط عمان و يك عالم بزرگ عربى در سال 1885 بوته ‏اى از مسقط فرستاده كه در آنجا روئيده است و به نام جعده آن را معرفى كرده است و نيز با همين اسم از بندر عباس صادرمی شود عرب آن را در علاج تب مفید دانسته است و طریقه استعمال آن را بیان کرده اند.

گیاه جعده
گیاه جعده

ajuga iva.

گياهى پايا داراى ساقه چوبى و ظاهرى كاملا مشخص از گونه‏ هاى ديگر دارويى است. برگهاى كامل يا دندانه دار، بندرت منقسم به تقسيمات عميق و گلهايى به رنگ ارغوانى (بندرت زرد طلايى) دارد. در اروپا بخصوص منطقه مديترانه، شمال افريقا و جنوب غربى آسيا مى‏رويد. نام عربى آن جعده‏go ,dah است.

روايت از جابر بن حيان:

جعده يا گل اربه گياهى است كمتر از نيم زرع و برگش پهن و طرف بالاى برگ داراى كرك‏هاى ريز و طرف زير آن داراى خارهاى ريز مى ‏باشد

و اطراف آن شاخه‏ ها برآمدگى‏هايى است كه داراى تارهاى سفيد شبيه به موى سفيد كه پر از تخم است و داراى گلهاى سفيد مايل به زردى و معطر است كه اين نوع كوهى است و جعده صغير مى‏ نامند و نوع بستانى را جعده كبير مى‏گويند

و برگ آن بزرگتر و كم‏بوتر است و نوع كوهى آن بيشتر مورد مصرف است و بعد از هشت ماه قوتش كم مى‏شود

و در آخر دوم گرم و خشك

و مفتح و با قوه ترياقيه و مدر بول و حيض

و ملطف و پخته آن جهت گزيدن حشرات و يرقان سياه و استسقاء

و تبهاى بلغمى و سوداوى و رفع كرم معده و تحليل بادها و دشوارى بول و مفاصل و تنقيه رحم و رفع نسيان نيز مفيد است.

مزاج:

 گرم و خشك در درجه اول. جعده كوچك در سوم گرم در دوم خشك و جعده بزرگ در دوم گرم و خشك است.

خواص گیاه جعده:

از نظر خواص معتقدند كه مدر و قاعده ‏آور است و اخلاط را لطيف مى‏ كند.

جهت تقويت ذهن، استسقاى سرد، يرقان سياه و تبهاى بلغمى و سوداوى نافع است، ضد كرم است

در درد مفاصل، خرد كردن سنگ مثانه و در پاك كردن رحم مفيد است.

براى التيام زخم نافع است.

تب‏ بر است و براى معالجه آسم و نقرس استفاده مى‏شود.

براى رفع تب اسهال و ناراحتيهاى چشم و بيمارى‏هاى مثانه مفيد مى ‏باشد.

بازكننده و لطافت بخش است و جعده بزرگ در باز كردن بستگى ‏هاى درونى ويژگى دارد.

تر و شاداب آن زخمهاى تر را بهم مى ‏آورد

و در اين باره جعده بزرگ موثر است چون خشك شود داروى قرحه‏ هاى پليد است و كوچك در اين زمينه فعال‏تر است

سردرد آورد همراه سركه بر طحال مالند آماس طحال و سختى آن را از بين مى‏برد

با معده ناسازگار است داروى يرقان سياه است و بزرگ آب‏پز آن در معالجه يرقان مفيدتر است در علاج استسقاء مفيد است.

راه بول و حيض را باز كند و مسهل است

و بهترين علاج كرم كدو است،

داروى تبهاى مزمن است،

در علاج كرم و ادرار بول و حيض مى ‏توان به وزن آن پوست انار تر و دو سوم وزنش پوست چوب دارچين ختايى را به جاى جعده بكار برد علفى است كه در كنار دريا و آب جمع شده در فصل بهار در مى‏ آيد و تا اول تابستان مى‏ ماند.

اين گياه به طور ملايم اثر نيرودهنده، اشتهاآور، تب ‏بر، مدر و رفع اسهال دارد

و مى‏توان آن را براى درمان نقرس روماتيسم و آب آوردن انساج به كار برد.

جغفيل اسد العدس است.

اسم فارسى بوم، به تركى ساروقوس گويند و آن عظيم ‏الجثه ‏تر از ساير اصناف است

براى لقوه گردن آن را رفع مى‏ كند

و قطور مغز آن با روغن بنفشه در سوراخ بينى طرف موافق صاحب شقيقه از مجربات است.

جهت شبكورى نافع است.مقوى فكر و مدر بول و حيض است.


جعده گرم است و خشك اندر درجه دوم، اندر افزارهاى شكم سدد بگشايد جعده نباتى است كه معدن آن بر لبهاى جوى باشد.

جعده سفيد رنگ است و برگ آن باريك پر از تخم است و معطر خواص آن با قوت ترياقيه و مسهل، ملطفه اخلاط، مدر بول مثانه، تزكيه ذهن و رفع نسيان، دفع تبهاى بلغمى، وجع مفاصل، براى حيض، مضر معده و در اخراج كرم كمك مى‏كند. عصاره آن با عسل جهت حدت بصر نافع است.

ذائقه: تلخ و تيز دارد.

مقدار خوراك گیاه جعده:

10 گرم است خوراك جوشانده ‏اش مرض فراموشى و سنگينى ذهن را دور مى‏ كند

نافع يرقان اسود و استسقاء و درد مفاصل و كرم شكم و ورم طحال است

سرمه ‏اش با عسل ديد را قوى مى‏ گرداند

برگهاى تازه ‏اش زخمها را پاك و پر مى‏ كند.

4 گرم از آن قوت ترياقيه دارد،

مدر بول، محلل رياح، مسهل، باز كننده سدد، مصفى خون، نافع گزيدگى عقرب است.

بر ساقه آن مثل موم سفيد، ريشه‏ هاى باريك مى‏ رويد كه بعد از شكستن قدرتش تا 8 ماه باقى مى‏ماند.

برگهاى جعده سفيد و رنگ گلش زرد مايل به سفيد است. دور برگهايش خار مانند است.

مقدار يك اونس تمام شب در آب خيسانده شود و صبح گرم كرده و صاف كرده آب آن را بخورند نوع عربى آن خوشبو است مانند

. aednevel

محل رويش:

در ايران نمى‏رويد ولى واريته ‏اى از آن در شهرستان تفرش يافت مى‏گردد.

تاییدیه اعتبار سنجی شورای ممیزی و بررسی محتوا

کیفیت محتوای این مقاله - 95%
ارزیابی استناد به منابع علمی - 97%
ارزش علمی مستند مقاله - 98%

97%

آیا مفید بود؟

این مقاله طی بررسی های دقیق در شورای ممیزی و بررسی کیفیت محتوا و همچنین تایید متخصص واجد شرایط و مدیریت هیئت تحریریه مورد تایید قرار میگیرد و قابلیت ارائه و استناد بعنوان منبع را دارمیباشد.

شورای ممیزی و بررسی کیفیت محتوا
امتیاز کاربر: 5 ( 1 نتایج)

 

تاییدیه اعتبار سنجی شورای ممیزی و بررسی محتوا

کیفیت محتوای این مقاله - 95%
ارزیابی استناد به منابع علمی - 97%
ارزش علمی مستند مقاله - 98%

97%

آیا مفید بود؟

این مقاله طی بررسی های دقیق در شورای ممیزی و بررسی کیفیت محتوا و همچنین تایید متخصص واجد شرایط و مدیریت هیئت تحریریه مورد تایید قرار میگیرد و قابلیت ارائه و استناد بعنوان منبع را دارمیباشد.

شورای ممیزی و بررسی کیفیت محتوا
امتیاز کاربر: 5 ( 1 نتایج)

آیا آماده ی استفاده از این فرصت بی نظیر هستید ؟!!

در این درگاه شما هم وطن عزیز میتوانید چنانچه خدای ناکرده مبتلا به انواع امراض جسمی اعم از بیماریهای عام و همینطور بیماریهای خاص و خلاصه هرگونه نارحتی و مشکل جسمی هستید نسبت به درمان آن اقدام نمائید

همچنین اگر دچار انواع مشکلات روحی میباشید و چنانچه در هر بخش و یا برهه از زندگی تان دچار مشکل شده اید و برای رفع آن نیاز به مشاوره ای تخصصی و بسیار تاثیر گذار دارید و یا بطور کل برای ارتقای سطح کیفی فردیت و یا روابط و یا رشد شخصیت خود و خانواده خویش نیاز به مشاوره های موثر و کاربردی دارید بنحوی کاملا آسان و بدون هیچگونه پیچیدگی در کمترین زمان ممکن بصورت آنلاین  اطلاعات خود را ثبت فرمائید

ما بعنوان اولین پایه گذاران مشاوره و درمان از راه دور تجربه فراوانی اندوخته ایم درمان و بهبود قطعی و بدون عودت را در شیوه و طریق درمانی استاد حکیم رضی تجربه فرمائید .

 

آیا آماده ی استفاده از این فرصت بی نظیر هستید ؟!!

به اشتراک بگذارید

تصویر نویسنده

مقالات مرتبط

گیاه زبان پس قفا
گیاه زبان پس قفا
آشنایی با گیاه زبان پس قفا مشخصات گیاه زبان پس قفا: فرانسوى:delphinette انگليسى:night s spur آلمانى:rittersporn...
مطالعه
گیاه علیق الکلب
گیاه علیق الکلب
شناخت گیاه علیق الکلب گیاه علیق الکلب نباتى است بسيار بزرگتر از عليق، شبيه درخت مورد و برگ آن درازتر...
مطالعه
روغن کنجد یا روغن ارده کنجد
روغن کنجد یا روغن ارده کنجد
در ابتدا نگاه مختصری داریم به خواص کنجد, ارده و روغن کنجد: تاريخ و شناخت و مصرف كنجد كنجد يكى از قديمى...
مطالعه
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

Recent Posts
دسته‌ها