02166561928

سعال در طب قدیم (سرفه)

Recent Posts
دسته‌ها
 

سعال در طب قدیم سعال یا سرفه

سعال چیست؟ سعال همان سرفه است

 

سرفه حالتى است دفاعى كه لازمه زندگى است. زيرا براى خارج كردن جسم خارجى مثل‏

غذا و غيره لازم است. ولى سرفه‏ هاى شديد و مزاحم كه عامل اصلى آنها بيمارى ريه و غيره میباشد بايستى تسكين داده شود.

سرفه در مزاج‏هاى گرم‏

درمان:

ماء الشعير يا آبجو، لعاب اسپرزه، شربت خشخاش، شربت نيلوفر، شيرخشت همگى مؤثرند.

اگر موادى مانند گرد و غبار و يا ترشحات اضافى مسيرهاى هوايى يا ريه ‏ها را تحريك كنند ممكن است به وسيله‏ ى واكنش سرفه برطرف گردند.

اين تحريك‏ها گيرنده ‏هاى عصبى در مسيرهاى هوا را برمى ‏انگيزند تا پيغام‏هايى به مغز ارسال كنند كه باعث واكنش سرفه میگردند.

سرفه يك پاسخ محافظ بدن است كه به پاك شدن محرك‏ها و يا مواد مسدودكننده مسيرهاى هوايى كمك مى‏كند.

اگر خلط توليد گردد سرفه ايجاد می‏گردد. اگر سرفه با خلط همراه نباشد به آن سرفه‏ ى خشك مى‏گويند.

بسيارى از سرفه ‏ها بر اثر تحريك‏هاى كوتاه‏ مدت مسيرهاى تنفسى هستند و به‏ طور كلى خودبه‏ خود برطرف میگردند. در ساير حالات سرفه مى ‏تواند دليلى از نارسايیهاى جدى ريه‏ ها باشد كه احتياج به درمان پزشكى دارند.

بسيارى از سرفه ‏ها به وسيله ‏ى تحريك مسيرهاى بالايى (حلق و ناى) به خاطر ذرات استنشاق شده و يا به سبب بعضى خوراكى ‏ها مثلا بادام زمينى مى‏باشد كه‏

در مسير هوايى وارد شده و سرفه شديدى را ايجاد مى‏ كند. بازگشت معده ‏اى‏[1] كه يك نارسايى است و در آن مايعات اسيدى معده وارد مرى میگردند نيز می‏تواند دليلى بر سرفه‏ ى مزمن و مبرم باشد.

سرفه‏ هاى شديدتر ممكن است نشان‏ دهنده‏ ى صدمه ريوى به سبب تورم به خاطر عفونت مانند ذات الريه كه به وسيله‏ ى باكترى‏هايى به وجود مى ‏آيد و يا برونشيت شديد باشد.

در آسم مسيرهاى هوايى ريه ‏ها باريك شده و متورم میگردند و يا سرفه ‏اى را توليد میكند كه معمولا در شب يا پس از فعاليت بدنى شديدتر می‏گردد.

ريه ‏ها همچنين ممكن است به دليل سيگار كشيدن كه وضعيتى به نام سرفه سيگارى‏ها را به وجود مى‏ آورد نيز صدمه ببينند. اين‏چنين سرفه ‏اى می‏تواند نشان‏ دهنده ‏ى به وجود آمدن بيمارى انسدادى مزمن ريوى باشد.

سرفه سيگارى‏ها معمولا صبح‏ها قبل از اينكه ريه‏ ها مخاطهايى كه در آنها جمع شده است را خارج كنند شديدتر است.

سيگار كشيدن به (سيليا) موهاى ريزى كه داخل مسيرهاى هوايى قرار دارند و به ‏طور طبيعى مخاط اضافى داخل ريه را خارج مى‏ كنند صدمه وارد میكند.

 

اگر سرفه‏ ى سيگارى، طولانى مدت و به ‏طور ناگهانى بسيار شديدتر شده و تعداد آن نيز بيشتر شود، اين تغيير به درمان سريع پزشكى نياز دارد.

سرفه همچنين می‏تواند به عنوان عارضه ‏ى جانبى مهار كننده ‏ى آنزيم تبديل ‏كننده آنژيوتانسين كه براى درمان فشار خون بالا و ناراحتى قلبى به كار مى ‏روند نيز بروز كند.

 

اقدامات موثر

بيشتر سرفه ‏ها بعد از چند روز بدون نياز به درمان برطرف مى‏گردند. اگر سرفه‏ ى شما بيش از 2 هفته ادامه داشت بايستى سريعا با پزشك مشورت كنيد.

اگر سرفه ‏هاى شديد يا دردناك همراه با خون يا خلط تغيير يافته و يا با علايمى مانند درد سينه يا تنگى و كوتاهى نفس همراه باشد شما بايستى از كمك‏هاى پزشكى برخوردار شويد.

شما میتوانيد سرفه ‏ى خفيف را با درمان‏هاى مكرر ضد سرفه برطرف كنيد. مثلا بعضى سرفه‏ ها با مصرف داروهاى ضد سرفه كه مانع تحريك و سرفه بيشتر می گردند برطرف می‏شوند.

البته اين‏گونه داروها را نبايد در حالتى كه سرفه همراه مواد دفعى است استفاده كرد چون سرفه كردن يك مكانيسم طبيعى بدن براى پاك كردن و برطرف كردن مخاط اضافى از ريه‏ ها مى‏باشد. استنشاق بخار نيز مى‏تواند مخاطها را نرم‏تر كند و باعث تسكين سرفه گردد.

اقسام سرفه

سرفه ممكن است ناگهانى يا دائمى يا نادر يا متناوب يا بدون درد يا دردناك يا ساده و بیصدا يا با طنين و قوى يا ضعيف و كوتاه يا طولانى و بزرگ يا كوچك و صدادار يا آرام و بیصدا يا خشك يا پخته يا طبيعى يا مصنوعى بوده باشد.

سرفه ‏اى را قوى گويند كه شبيه سرفه‏ هاى مصنوعى باشد. در اين حال قوت سرفه منوط به قابليت ارتجاع شش و ماهيچه ‏هاى خانه ‏هاى شش دارد.

سرفه‏ ى ضعيف عبارت است از سرفه ‏اى كه در اثر سختى و در بازدم نتواند به ميزان يك سرفه طبيعى برسد. سرفه‏ ى ضعيف را مى‏توان در بيمارى‏هاى‏

از امراض ريه سعال است يعنى سرفه‏. بدانكه اسباب سرفه‏ بسيار است زيرا سرفه‏ از اعراض است ممكن است از ذات الريّه و يا ذات الجنب و يا شوسه و يا نفث الدم و يا ورم كبد باشد و ذكر هريك از اينها در مورد خودش خواهد آمد امّا سرفه اى سازج يعنى بدون ماده گاهى از غلبه حرارت باشد مثل سرفه‏ هائى كه بعد از خوردن غذاهاى چرب و شيرين و تند پيدا شوند مثل خوردن خرما و روغن در چنين صورت بايد معالجه كرد

بمبردات مثل شربت عنّاب و شربت بنفشه و بخوردن حبّ سعال (بدستور بعدى) و گاهى سرفه‏ از غلبه برودت است و علامتش رسيدن سرما بسر و سينه و زدن بادهاى سرد و خوردن غذاهاى سردكننده مزاج در چنين حال معالج بايد معالجه نمايد

بمسخنات مانند عسل و انجير و يا بادويه لعاب‏دار حارّه مثل خوردن تخم مرو و تخم شنبليله و پرّسياوشان از هريك دو مثقال و تخم خطمى و تخم خبّازى از هريك يك مثقال و نبات پنج مثقال با 6 استكان آب جوشانده تا نصف شود بعدا باز نبات اضافه كرده تا شيرين شده بخورند و نوع ديگر از سرفه‏ است كه در اوقات مختلف شروع میكند بشدت در بزرگ و كوچك (خصوصا در اطفال) و اين نوع از سرفه‏ معروف بسياه ‏سرفه است كه ذكر مى‏شود


[1] .gastro -oesophgeal reflux

 

 

 

در صفت و اجزاء حب سعال است.

حبّ سرفه كه بيشتر اوقات جهة تسكين سرفه مى‏خورند و در مزاجهاى گرم بيشتر مؤثر است و ضمنا تليين هم می‏نمايد اجزايش چهار است صمغ عربى نيم مثقال ترياك 9 نخود صبر زرد نيم مثقال ربّ سوس 2 مثقال اجزاء را كوبيده با لعاب اسفرزه حب كنند باندازه دانه فلفل سياه شبها بخورند در هر شب 6 الى 9 حب و ممكن است صبر داخل نكنند. نوع ديگر كه همان فايده را بخشد.

ترياك 6 نخود ربّ سوس 2 مثقال صمغ عربى نيم مثقال خشخاش سفيد 2 مثقال‏

اجزاء را كوبيده حب كرده در هر شب نه عدد حب بخورند (در وقت خواب) و در سرفه ‏هائى كه با خشكى سينه باشد ترياك داخل نكنند و در سرفهاى خشك اجراء حبها صمغ عربى نيم مثقال ربّ سوس 2 مثقال نشاسته 2 مثقال بكوبند حب باندازه نخود درست كرده شبى 3 الى 6 دانه بخورند. حبّ سرفه ديگر كه نزله و بيخوابى و سرفه و زكام را بسيار نافعست زعفران بزر البنج سفيد ترياك صمغ عربى مغز بادام ربّ سوس مغز بهدانه تخم كاهو همه را مساويا كوبيده حب كنند بقدر دانه فلفل سياه 2 دانه در شب بخورند ايضا حب سرفه كه براى اغلب سرفه ‏ها مفيد است و بحب محلبى معروفست اجزايش ترياك 6 نخود حب المحلب مغز كرده 2 مثقال رب سوس خالص 2 مثقال صمغ عربى نيم مثقال بكوبند حب كرده بقدر دانه فلفل سياه در شب 5 دانه الى 9 دانه در وقت بخورند و بعضى اوقات در مزاجهاى گرم رب سوس را داخل نكنند.

آسم، سرفه‏، تنگ نفس‏

نسخه دارویی

فراسيون 25 گرم‏

مغز بادام شيرين 50 گرم‏

سبوس گندم 40 گرم‏

شكر سفيد 75 گرم‏

همه را نرم كوبيده مثل حريره به‏پزند و به تدريج ميل نمايند.

درباره بیماری آسم بیشتر بدانید

 

 

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید !

آیا آماده ی استفاده از این فرصت بی نظیر هستید ؟!!

در این درگاه شما هم وطن عزیز میتوانید چنانچه خدای ناکرده مبتلا به انواع امراض جسمی اعم از بیماریهای عام و همینطور بیماریهای خاص و خلاصه هرگونه نارحتی و مشکل جسمی هستید نسبت به درمان آن اقدام نمائید

همچنین اگر دچار انواع مشکلات روحی میباشید و چنانچه در هر بخش و یا برهه از زندگی تان دچار مشکل شده اید و برای رفع آن نیاز به مشاوره ای تخصصی و بسیار تاثیر گذار دارید و یا بطور کل برای ارتقای سطح کیفی فردیت و یا روابط و یا رشد شخصیت خود و خانواده خویش نیاز به مشاوره های موثر و کاربردی دارید بنحوی کاملا آسان و بدون هیچگونه پیچیدگی در کمترین زمان ممکن بصورت آنلاین  اطلاعات خود را ثبت فرمائید

ما بعنوان اولین پایه گذاران مشاوره و درمان از راه دور تجربه فراوانی اندوخته ایم درمان و بهبود قطعی و بدون عودت را در شیوه و طریق درمانی استاد حکیم رضی تجربه فرمائید .

 

آیا آماده ی استفاده از این فرصت بی نظیر هستید ؟!!

به اشتراک بگذارید

مقالات مرتبط

بیماری آسم را بهترو بیشتر بشناسید، 5 نوع ازاین بیماری
بیماری آسم را بهترو بیشتر بشناسید، 5 نوع ازاین بیماری
تنگى نفس آسم‏ اگر بيمارى آسم ، پيوسته سرفه و تراوش و برافروختگى رخسار به مانند كسانى كه سخت دويده و جنبشى...
مطالعه
انباشتگی یا امتلاء چیست؟
انباشتگی یا امتلاء چیست؟
انباشتگی یا امتلاء چیست؟ شناخت انباشتگى‏[1]: چنانچه فضاهاى رگ‏ها از آنچه دارند آكنده شود تا گونه‏ اى...
مطالعه
بیماری بینابینی ریه (in-tur-STISH-ul)
بیماری بینابینی ریه (in-tur-STISH-ul)
بیماری بینابینی ریه خلاصه مطلب و بیان کلی هدف این مقالت: بیماری بینابینی ریه  (in-tur-STISH-ul) گروه...
مطالعه
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

8 + 5 =

Recent Posts
دسته‌ها

کاربر گرامی چنانچه شما از کاربران قدیمی دانشکده علوم پزشکی اشارت بوده اید مطلع باشید که هم اکنون نیز در هر چهار وبسایت ضربان سلامت عضو هستید و کافی است با اطلاعات ورود همان سایت اقدام به ورود و لاگین نمائید وجود شما برای ما نعمت است کاربر قدیمی و عزیز. به وسیله دکمه پایین به صفحه ورود رفته و وارد شوید.

برای مطالعه و دانلود مقاله در این محتوا تنها کافی است به خانواده 940 نفری مجموعه بنیاد ضربان سلامت  بپیوندید و با وارد نمودن شماره همراه خود در هر چهار وبسایت این مجموعه عضوشده و از امکانات بی نظر آن بهره مند گردید

ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:30)