02166561928

گیاه بادآورد

Recent Posts
دسته‌ها

شناخت گیاه بادآورد

‘گیاه بادآورد گياهى خاردار از تيره مركبات و از دسته لوله گلى ‏ها و از جنس خار تاتارى مى‏ باشد.

اين گياه يكساله است.

گیاه بادآورد را شوكة بيضاء: خار سفيد مى‏نامند و شبيه به خارخلشلك ولى سفيدتر است و خار بلندترى دارد.

برگ بادآورد به برگ هل شبيه ولى نازك و سفيدتر است.

ساقه بادآورد گاهى به دو متر مى‏رسد. گلش ارغوانى رنگ و دانه‏ اش به دانه كاجيره شبيه، ولى گردتر از آن است.

برگ آن شبيه به برگ حماما يا خامالادون سفيد ولى باريك و سفيدتر از آن مى‏باشد.

گل آن فرفيرى و تخم آن شبيه به تخم قرطم است.

مى‏ گويند تحقيق آن است كه ساقه بادآورد، سفيد و ريشه آن اندكى پُرز دارد،

گل آن سفيد و اطراف آن سه خار نرم و نازك به قدر سوزن و متصل به ميان شاخه‏ هاى آن و ثمره آن به شكل دكمه اندك طولانى است و اگر گياه آن به سبب سبكى‏اش خشك گردد، باد او را كنده و پراكنده مى‏نمايد.

گياهى چند ساله، داراى ساقه‏ هاى خوابيده، بسيار منشعب و پوشيده از خارهاى‏ كوچك است. برگهاى 3 برگچه‏ اى باريك و نوك تيز دارد.

بادآورد

اسامی گیاه بادآورد:

 به سريانى ساناحور و كاقوكياحورا

و به يونانى اقتنالوقى و اقطالوفى

و به عربى شوكة البيضا، خار سفيد مى‏ نامند و مؤلف جامع تميمى آن را عصفرى مى‏داند

و به هندى جودساودهماهايش مى‏گويند.

طبى:fagonia arabica

عرفى:volutarella divaricate

باد آورد: شوكة البيضاء، به تركى قالغان، به فارسى (بادآورد) كنگر، درمان فقرا و به عربى نيز شكاعا مى‏گويند. به قدر دو ذرع.

به هندى: رمصماسه.

سنسكرت: در اللجعا در النجعاء، سمدرانتا، رووفى، و اسمائى كثير.

يونانى: افنيون، افنون.

لاتينى:fogonia arabieh ، بوته خاردار است مشابه است، در كنار دريا رويده مى‏شود آن را نيز شكاعى مى‏گويند.

آقاى زانون‏zanon در سال‏6481 ماده تلخ به نام رچلين‏aelei lliein از آن استخراج نموده است و از تقطير با آب 10/ 1 روغنى فرّار به رنگ سبز تند از آن حاصل شده.

وachilliec acid را به نام‏aconitic acid مى‏شناسند.

در آن مقدارى قليل رزين، تانن، صمغ و تمكيات مختلف مثلًا در مصر يك نوع‏achillea برنجاسف به نام بربرا استعمال مى‏شود

در اروپا و شرق درختهايى از اين نوع را نشاط آور، مقوى، مدر حيض، علاج بواسير، استعمال مى‏كنند

نوعى برنجاسف به نام‏artemesia mochata ,genepi blanc كه بوته بلندى است و آن عطر و اثر معرق و التيام و التحام دارد.

در شهر انگارين، سويسرا روغنى فرّار به نام‏esprit de iva از آن استخراج مى‏كنند براى استعمال داخلى هر يك اونس ازartemesia millifolliua جوشانده در قسمت آب كه از آن 6 اونس باقى بماند، بعد از محلول باقى مانده يك اونس هر ساعت استعمال مى‏شود.

در اواخر اين عصر در امريكا اين گياه بطور دارو معرفى شد، و مقوى و مشابه زهار استعمال مى‏شود.

و مثل منهيات ديگر و رحمى نافض تب‏لرزه مفيد است. دواى آن مناسب براى زياد كردن اشتهاى خوراكى و تنظيم و هضم و حالت مرض بدهضمى مى‏باشد.

برنجاسف در اصطلاح علمى:achillea millefolium

انگليسى:yarrow nose bleed

فرانسوى:herbe aut charpentiers miepefeuicce

در جنوب هيماليا پيدا مى‏شود. نيز در باغها كشت مى‏شود.

انواع مختلف اين درخت در طب از تاريخ قديم مستعمل بوده، ديسقوريدس آن را قابض و مورث حيض گفته است.

و به قول سليتى اول دارو هست كه براى معالجه زخم معرفى شد، و صاحب كتاب اسم مربى آن را قيصوم و ابن سينا در باره آن گفته كه جالينوس مى‏گويد:

گال برنجاسف خيلى معروف‏تر از افسنيتن است و آن را در فارس برنجاسف مى‏گويند كه آقاى‏stoch آن را به اسم علمى‏artemisia santolina linn بيان كرده است.

اسم ديگر فارسى آن درخت بومادران است. در ولايت سند و ايران آن را به طور مقوى استعمال مى‏كنند.

در كتاب لسان العرب اسم عربى آن را: شوپلا، حبق الراعى، عبيثران نوشته است.

ارطماسيا. قرنساوى:aromoise ، لاتينى:artemisia vvlgaris . اين درخت با عمر دراز در بيابانها زرع مى‏شود و براى بوى خوش آن در باغها نيز زرع مى‏كنند.

لفظ طبى برنجاسف:achillea millefolium

گياهى است از يك تا دو وجب و تا 1 متر هم مى‏رسد. برگهايش باريك و از وسط بريده است. گلش مثل گل شويد چتردار است و رنگش آبى است. بر ساقه اين گياه رطوبتى چسبناك است.

برنجاسف و قيصوم هر دو يك گياهند.

نر را قيصوم و ماده را برنجاسف گويند و شناخت بين اين دو اين است كه قيصوم بزرگ مى‏شود و برنجاسف كوچك مى‏ماند،

قيصوم شاخه ندارد و برنجاسف شاخه‏ هاى متعدد دارد. گلش بدبو است.

جابر بن حيان در رساله خود از بادآورد به نام شوكة البيضاء نام آورده است.

گياهى كوچك و خاردار است كه ساقه‏ هايش مايل به سفيدى مى‏باشد. همه اجزاى آن در طب استفاده مى‏شود.

خواص گیاه بادآورد

اثرگذار بر :

ورمها،

داء الثعلب،

تشنج،

كزاز،

سرفه،

درد كمر و كپل،

درد دندان،

ورم‏ لثه،

اسهال مزمن،

تبهاى بلغمى،

درد چشم،

بواسير،

دهان،

ضعف باه،

گزيدگى عقرب،

سنگ مثانه،

استسقاء،

درد جگر و طحال،

عفونت كليه،

قى دوران حاملگى،

اسيد اوريك،

باد سرخ،

تيفوئيد،

كثيفى خون،

برونشيتهاى مزمن

و عفونت زخمها .

بادآورد مضر ريه است و مصلحش افسنتين مى ‏باشد.

خوردن جوشانده آن يا طلا كردن آن براى احتباس بول و احتباس حيض، تنگى مجارى ادرار و اخراج مشيمه و براى صلابت رحم مفيد است

تب بلغميه كه جگر را بى حس مى‏كند برنجاسف براى آن مفيد است.

در فارسى آن را ملنجاسف هم مى‏گويند.

در رومى: شوصر. يونانى: ارطاماسيا، أرطيه ماسيا. عربى: شويلا، فافور، فارسى: بومادران. شيرازى: برتراسل، هندى: گندمار.

اين بوته مشابه افسنتين است كه به قدر يك دست بلند مى‏شود. ساقها و برگ آن باريك است. گل آن زرد مايل به سفيد و نيلگون است.

مزاج گیاه بادآورد:

در ريشه بادآورد قوت سرد كننده و خشكاننده و نوعى گدازندگى است. تخم آن گرم و لطيف مى‏باشد و بعضى گفته‏ اند همه اعضاى آن بسيار گرم است.

مزاج آن گرم و خشك در درجه اول است.

گرم و خشك در درجه سوم. مقدار خوراك سه الى پنج گرم.

تركيبات شيميايى:

ماليت، نائتريت، فوشعيت، يوتاسيم كلورائيد و كاسيم در آن موجود است.

achilleine c 02 h 83 n 2 o 51

در آب با آسانى حل مى‏شود و با سختى در الكل خالص حل مى‏شود و در ترشى حل نمى‏شود. و اگر با اسيدهاى ضعيف جوشانده شود از آن شكر، آمونياك، مواد عطرى وaehilletine c 11 h 71 no 11 حاصل مى‏شود كه در رنگ قهوه‏اى روشن است. در آب حل نمى‏شود و ترش نيست. و نيز ماده‏moschatine c 12 h 72 no 7 در آب سرد حل نمى‏شود و يك مزه ترش عطرى در آن است مثل‏stille and maisch .

خواص:

گلهايش در تداوى مورد استعمال دارند، خار مقدس، شوك مبارك، مبارك ديكنى،

شوقت اوتى، شوكة المبركه، بادآورد.

در بادآورد به طور عموم و بويژه در تخم آن قوتى تحليل برنده و باز كننده موجود است، خونريزى را بند مى‏آورد و در گيرندگى معتدل است.

خاصيت گيرندگى و گدازندگى كه در آن است، در علاج ورمهاى بلغمى مفيد است.

ريشه و ساير اجزاى آن را بر روى ورم مى‏گذارند ولى ريشه‏اش بيشتر مؤثر است.

در علاج چين خوردگى سخت مفيد است و هرگاه جنبش ماهيچه ‏هاى كودك عادى نباشد، تخم بادآورد بخورد. عصاره فشرده شده گياه بادآورد را اگر مزمزه كنند، درد دندان تسكين مى‏يابد.

طعم گياه تلخ و ناپسند است. اثر تب‏بر دارد.

در رفع ديسانترى، عدم دفع ادرار، باد سرخ و تيفوئيد مفيد واقع مى‏گردد.

تصفيه كننده خون، از بين برنده التهاب و ناراحتيهاى كبدى است.

در برونشيت‏هاى مزمن و التهاب مخاط دهان موثر واقع مى‏شود.

شيره گياه اگر با كمى قند جوشانده شود به نحوى كه محلول غليظى از آن به دست آيد، مى‏تواند به عنوان خنك كننده جهت رفع التهاب دهان مصرف شود.

و در ضمن معتقدند كه شيره گياه اگر بر روى زخمهاى باز گذاشته شود، از چركين شدن آنها جلوگيرى مى‏نمايد.

از اعضاى گياه به عنوان يك ماده مقوى، تلخ و قابض استفاده به عمل مى‏آورند.

در افغانستان و هند از اعضاى اين گياه به عنوان تب‏بر استفاده مى‏شود. در برخى ديگر از نواحى، كوبيده اعضاى گياه را بر روى آماس و اورام جهت درمان بكار مى‏برند.

گاهى نيز له‏ شده اعضاى گياه را در آب وارد كرده، محلول حاصل را به تمام بدن اطفال جهت رفع تب مى‏مالند يا با وارد كردن دم‏كرده گياه، در آب گرم، كودكان تب‏دار را استحمام مى‏كنند. در رفع خارش اثر مفيد دارد.

اصل اين گياه در هندوستان بوده و از هند به ساير نقاط دنيا پراكنده شده است و امروز به طور خودرو در جنوب اروپا و غالب نقاط ايران مى‏رويد.

گياه باد آورد را با مقدار بيست تا شصت گرم در يك ليتر آب دم مى‏كنند. دم‏كرده آن در اين مقدار آب در عفونت‏هاى سينه، پهلو و انواع تب تجويز مى‏شود.

اين گياه داروى قطعى و مؤثرى در جلوگيرى از قى و دل به هم خوردگى زمان حاملگى در خانمهاست كه عوارض آن را ويار مى‏گويند.

خانمهايى كه در دوران حاملگى ويار مى‏شوند و حالت استفراغ و دل به هم خوردگى‏

پيدا مى‏كنند بايد به اندازه يك قاشق دسرخورى گلهاى خشك بادآورد يا برگ آن را در يك ليوان آب جوش ده دقيقه دم كنند و قبل از هر غذا يك فنجان از آن را بخورند.

جوشانده برگ بادآورد يا عرق آن را به شكل محلول شستشو در انواع زخمهاى جلدى بكار مى‏برند.

جوشانده باد آورد براى بيماريهاى عصبى از قبيل ارتعاش اعصاب و ميگرن، ماليخوليا و هيسترى مفيد است،

در بيمارى روماتيسم 6 الى 20 گرم از بادآورد در يك ليتر آب جوشانده و به مصرف مى‏رسانيد.

باد آورد را اگر بر جاى نيش عقرب گذارند سم آن را بر مى‏كشد

و خوردن تخم آن درمان گزش حشرات موذى است

و اگر با افشره آن مضمضه كنند درد دندان تسكين يابد و ناتوانى معده را برطرف مى‏نمايد و انسداد را باز مى‏كند.

و در مداواى تبهاى بلغمى درازمدت و تبهايى كه ناشى از ضعف معده باشند و كليه تبهاى كهنه سودمند است.

در تخم آن قوتى تحليل برنده و باز كننده، براى دمل و جوش و علاج ورمهاى بلغمى سفيد، براى مفاصل، در علاج ترنجيدگى سودمند است،

در تسكين دندان درد و براى سينه مفيد است و ناتوانى معده را بر طرف مى‏كند.

براى تبهاى دراز مدت بلغمى، تب‏هاى ناشى از ضعف معده، براى خوارش و بر جاى نيش عقرب گذارند سم را برمى‏كشد.

باد آورد براى دردهاى سر، سينه و پهلو، ارتعاش اعصاب، اسهال و تپش قلب نافع‏ است.

 شيخ مى‏نويسد: كه در بيخ آن سردى و خشك كنندگى با اندكى تحليل است و تخم آن گرم لطيف و بهترين نوع آن برگ سفيد تازه است كه در آن قوت محلله مى‏باشد

خصوصا در تخم آن. در آن قبض براى نزوف است يعنى جهت نزف الدم و اين به صورت نوعيه است. كيفيت تخم آن منافى قبضى نزوف است.

قبض آن معتدل و آن نافع اورام بلغمى خصوصا چون بيخ آن ضماد نمايند

و موافق ورم اعضاى رخوه و چون داء الثعلب را به ساق تازه آن بخارند بسيار نفع دهد

و خوردن تخم آن دو مثقال نافع تشنج و كزاز و سرفه و تحليل رياح و درد سرين و كمر است

و نوشيدن برگ آن نافع فالج و كذا بيخ و چون صبيان را بنوشانند فساد حركت عضل و كزاز را نفع كند

و چون به طبيخ آن مضمضه سازند تسكين درد دندان و اورام لثه نمايد

و خوردن بيخ آن يك درم منع رقة الدم سينه كند و برگ آن نافع اسهال مزمن معدى و شيخ مى‏فرمايد كه آن نافع جهت حميات بلغميه طويله و آنچه سبب آن ضعف معده باشد.

اين گياه دردهاى نيمه سر (ميگرن)، سينه پهلو، اسهال، بى‏ اشتهائى، ارتعاش، مرض جلدى، و طپش قلب و انواع ضعف و بى‏ حالى، تقويت كننده، عرق‏ آور، مدر، تصفيه كننده خون، مقوى دستگاه هاضمه، ضد سرطان، عفونتهاى كليه، كبد، معده، جلوگيرى كننده قى در زمان حاملگى، عفونت سينه، تب، ذات الجنب، روماتيسم و غيره موثر است و اين گياه اسيد اوريك بدن را نيز خارج مى‏سازد.

بايد پيش از باز شدن كامل گل، آن را بچينند 4050 گرم در يك ليتر آب ده دقيقه بجوشانند.

در بسته شدن حيض و بواسير از آن استفاده شده است كه در عصر قديم نيز براى اين امراض مستعمل بوده، و در تشنج عضلات نيز فائده دارد و در امراض زنانه مثل نزيف رحمى و درد اثناى حيض از برنجاسف استفاده مى‏شود. مختصر اين گياه در مرض‏

سيكوريا و قولنج هم مفيد است نيز براى امراض حنجره به طور جوشانده استعمال كردن بيان شده است.

از روغن فرّار آن به خوراك 20 قطره (داخلى) استفاده مى‏شود. در جرعه 820 گرم زياد كننده اشتها است و در بعضى حالت تندى نبض و درد زخم معده ديده شده است.

مسخن، محلل، بازكننده سدد، ورمهاى داخلى را تحليل مى‏دهد، خوردن جوشانده آن مدر بول و حيض است، براى ورم رحم مفيد است و عرق برنجاسف نافع تب بلغمى و اورام رگها است. براى كليه ضرر دارد، مصلحش انسيون.

محل رويش گیاه بادآورد:

در نواحى جنوب شرقى، بلوچستان، بم پشت و جنوب غربى ايران مى‏رويد.

در اكثر نقاط زمين بخصوص آسيا و اروپاى مركزى مى‏رويد.

در نواحى كويرى جنوب آسيا، ايران، بلوچستان، هند، افغانستان، عربستان و همچنين منطقه مديترانه مى‏ رويد.

اين گياه در نواحى جنوب شرقى ايران، مكران: بلوچستان. زيارت در نزديكى‏GEH ، بم پشت، جنوب غربى ايران مى‏رويد.FL .IRAN .

گياه باد آورد در تمام نقاط آذربايجان از جمله تبريز و رضائيه و رستم‏آباد و گيلان و نواحى البرز، فارس و نواحى غربى ايران مى‏رويد.

منابع

(1)- المفردات، ص 124.

(2)- گياهان دارويى، ج 1، ص 453.

(3)- گلها و گياهان شفابخش، مهدى نراقى، ص 60 59 58.

(4)- لسان العرب، ص 84.

(5)- گياهان دارويى، دكتر على زرگرى، ج 1، ص 435.

(6)- خواص ميوه‏ ها و خوراكيها، داروهاى گياهى، ص 78.

(7)- قانون در طب، شيخ الرئيس ابو على سينا، ج 2، ص 84 85.

(8)- فارماكوگرافيا، ج 1، ص 428.

(9)- لاثانى لغات، ص 117.

(10)- فرهنگ معين، ج 1، ص 439.

[rtrs-affiliate id=”34694″ title=”مقاله گیاه بادآورد”]

تاییدیه اعتبار سنجی شورای ممیزی و بررسی محتوا

کیفیت محتوای این مقاله - 95%
ارزیابی استناد به منابع علمی - 97%
ارزش علمی مستند مقاله - 97%

96%

آیا مفید بود؟

این مقاله طی بررسی های دقیق در شورای ممیزی و بررسی کیفیت محتوا و همچنین تایید متخصص واجد شرایط و مدیریت هیئت تحریریه مورد تایید قرار میگیرد و قابلیت ارائه و استناد بعنوان منبع را دارمیباشد.

شورای ممیزی و بررسی کیفیت محتوا
امتیاز کاربر: اولین نفر باشید !

 

تاییدیه اعتبار سنجی شورای ممیزی و بررسی محتوا

کیفیت محتوای این مقاله - 95%
ارزیابی استناد به منابع علمی - 97%
ارزش علمی مستند مقاله - 97%

96%

آیا مفید بود؟

این مقاله طی بررسی های دقیق در شورای ممیزی و بررسی کیفیت محتوا و همچنین تایید متخصص واجد شرایط و مدیریت هیئت تحریریه مورد تایید قرار میگیرد و قابلیت ارائه و استناد بعنوان منبع را دارمیباشد.

شورای ممیزی و بررسی کیفیت محتوا
امتیاز کاربر: اولین نفر باشید !

آیا آماده ی استفاده از این فرصت بی نظیر هستید ؟!!

در این درگاه شما هم وطن عزیز میتوانید چنانچه خدای ناکرده مبتلا به انواع امراض جسمی اعم از بیماریهای عام و همینطور بیماریهای خاص و خلاصه هرگونه نارحتی و مشکل جسمی هستید نسبت به درمان آن اقدام نمائید

همچنین اگر دچار انواع مشکلات روحی میباشید و چنانچه در هر بخش و یا برهه از زندگی تان دچار مشکل شده اید و برای رفع آن نیاز به مشاوره ای تخصصی و بسیار تاثیر گذار دارید و یا بطور کل برای ارتقای سطح کیفی فردیت و یا روابط و یا رشد شخصیت خود و خانواده خویش نیاز به مشاوره های موثر و کاربردی دارید بنحوی کاملا آسان و بدون هیچگونه پیچیدگی در کمترین زمان ممکن بصورت آنلاین  اطلاعات خود را ثبت فرمائید

ما بعنوان اولین پایه گذاران مشاوره و درمان از راه دور تجربه فراوانی اندوخته ایم درمان و بهبود قطعی و بدون عودت را در شیوه و طریق درمانی استاد حکیم رضی تجربه فرمائید .

 

آیا آماده ی استفاده از این فرصت بی نظیر هستید ؟!!

به اشتراک بگذارید

تصویر نویسنده

مقالات مرتبط

گیاه زبان پس قفا
گیاه زبان پس قفا
آشنایی با گیاه زبان پس قفا مشخصات گیاه زبان پس قفا: فرانسوى:delphinette انگليسى:night s spur آلمانى:rittersporn...
مطالعه
گیاه جعده
گیاه جعده
آشنایی با گیاه جعده جعده (گل اربه) از تيره درمنه است و كمى گرمى و تندى دارد و جعده كوچك از جعده بزرگ...
مطالعه
گیاه علیق الکلب
گیاه علیق الکلب
شناخت گیاه علیق الکلب گیاه علیق الکلب نباتى است بسيار بزرگتر از عليق، شبيه درخت مورد و برگ آن درازتر...
مطالعه
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

Recent Posts
دسته‌ها