اعراض نفسانی بیماریها را سریع تر بوجود میاورند تا ماکولات
نفسانی

اعراض‏ نفساني‏

شاديست و غم و خشم و لذت و ايمني و ترس و خجلت و انديشه كارهاى درهم و علم‏هاى‏ 1 باريك و اميدي و نوميدي و هر يكى را اندر تن مردم اثريست ظاهر، فزون از اثر طعام و شراب و فزون از اثر خواب و بيداري و حركت و سكون و غير آن از بهر آنكه طعام و شراب و داروها كه مردم خورند هيچ قوي تر و اثر كننده تر از زهر نيست.

 

توجه شود به این بخش

و بيشتر زهرها تا اندر تن مردم قرار نگيرد و حرارت او در اندرون، اثر نكند، مضرت و فعل او پديد نيايد.

و اعراض نفساني در حال و احوال (جسم)، بى ‏هيچ مهلتي، اثر كند.

نبيني كه انديشه اي كه بر خاطر كسي گذر كند و سخن‏ها و خبر 2 خوش و ناخوش كه بشنود، در حال، اثر آن بر رنگ و روى او پديد آيد و حركات و سكنات او ديگرگون شود. پس معلوم شد كه اعراض نفساني را اثر، افزون تر از اثر ديگر سبب‏ هاست.

و اعراض نفساني

بعضي تن مردم را گرم كند و اخلاط و ارواح (Sprits ,Souls) را در حركات‏ 3 آورد، چون خشم و شادي و لذت و اميدها و انديشه كارهاى مهم.

و بعضي سرد كننده، چون ترس و غم و نوميدي، و گرم كردن خشم، قوي تر از گرم كردن شادي است‏ 4، و سرد كردن ترس، قوي تر از سرد كردن اندوه باشد، و خشم كه به اندازه باشد، خون را و قوت روح را و حرارت غريزي را اندر تن بگستراند.

و خشم

صفرا را عظيم‏ 5 بجنباند و رنگ روى را بگرداند و زرد كند، و محرور را زيان دارد، و مبرود و مرطوب را سود دارد.

و شادي به اندازه

روح را و حرارت غريزي را اندر تن بگستراند و رنگ روى را برافروزد و فربه‏كند و بدين سبب است كه بر تن مردم شادكام اثر پيري كمتر پديد آيد.

و هرگاه كارى شاد كننده پيش آيد، لختي دل گشاده شود و طبع خواهد كه بدان حال نزديك باشد و ادراك را بيشتر كند.

و اگر شادي از حد بيرون شود

دل تمام گشاده شود و روح و حرارت غريزي را از بهر استقبال و طلب تمامي آن حال خويش را بيرون افكند، دل همچنان گشاده بماند و غشي كند 6 و باشد كه بدين سبب به مفاجات هلاك شود.

و اندوه و ترس

، خون را و حرارت غريزي را به قعر 7 باز گرداند از بهر آنكه طبع خواهد كه از آن حال دورتر باشد، و از بهر اين است كه رخساره غمگين زرد شود.

و اگر اندوه و ترس از حد بگذرد

حرارت همه‏ 8 به اندرون دل باز گردد و دل فراهم‏ 9 آرد و حرارت اندر وى خبه‏ 10 شود و بميرد بمفاجات.

و مردن مفاجات

به سبب اندوه و ترس كمتر از آن باشد، كه به سبب شادي مفرط از بهر آنكه حركت روح، به سبب شادي به سوي‏ بيرون است و به سبب اندوه و ترس به سوي اندرون، و حركت شادي ناگاه و به يكبار باشد، و حركت اندوه آهسته تر باشد.

و خجالت

نيز خون و حرارت را بگستراند و لختي رطوبت فرو گذارد و تحليل كند. و از بهر اينست‏ 11 كه در حال، روى سرخ شود و عرق روان گردد و به آخر روى زرد گرداند از بهر آنكه حرارت، لختي تحليل پذيرد. و منفعت ايمني و اميدواري هم چون منفعت شادي معتدلست،

و مضرت نااميدي‏ 12

همچون مضرت اندوه و خالي بودن از انديشه، خاطر پراكنده‏ 13 كند و همه قوت‏ها را و حرارت غريزي را ضعيف كند و رنگ روى بگرداند و بيمارى‏ها زيادت كند، چنانكه مشغولي و انديشه‏ 14 دردهاي بيمارى‏ها مشغولي دارد، تا كمتر دل در آن بندد و بديشان‏ 15 سبكتر شود.

 

 

و بدين سبب است كه سفر كردن‏ 16 و شهرها و كارهاى عجب ديدن از بيمارى‏هاى‏ 17″ عسر” و از” وسوسه” عشق (وسوسه‏Temptation) برهاند.

و اندر علاج عشق، هيچ كارى سودمندتر از انديشه كارهاى مهم نيست و از خشم كسي كه از روى لختي حشمت دارند، سودمندترست. و هيچ چيز زيان كارتر از بيكاري و اندوهى‏ 18 نيست.

اما علاج خشم

به شربت‏هاى خنك كننده و به عذرها و سخن‏هاى خوش و بازى‏ها و خنده‏ 19 و حاضر كردن دوستان، و علاج اندوه و ترس به اميدهاي‏ 20 قوي و به سماع و آواز بلند و به شراب و مفرح‏هاى‏ 21 گرم.

در علاج اعراض نفساني

طريقي ديگر هست و آن را علاج روحاني‏ 22 گويند، و آن‏چنان باشد كه مردم، همت بلند دارند و از شادي و غم و لذت و ترس‏ 23 و غير آن هرچه پيش آيد،

در آن به چشم حقارت نگرند و قدر آن حادثه كمتر از آن نهند كه باشد 24.

و اگر تغيري پديد آيد ظاهر نكند. و از دوست و دشمن پوشيده دارد، تا بدين طريق نيك و بد روزگار كشيدن عادت كند[1]

______________________________
(1))- در” مر”،” كارهاى بزرگ و مهم و عمل ها” و در مج 1)،” كارهاى مهم و عمل‏هاى باريك” و در” كا”،” كارهاى مهم و الم‏هاى باريك” آمده است.

(2)- در” مر”،” خبرهاي” و در مج 1)،” سخن‏هاى چيزى ناخوش و خوش” آمده است.

(3)- در بعضي نسخه ها،” حركت” آمده است.

 

(4)- در ساير نسخه ها،” و ديگر اعراض” در دنباله” شاديست” آمده است.

(5)- در” مر”:” و خشم عظيم مغز را بجنباند” 0

(6)- در ساير نسخه ها،” افتد” آمده است.

(7)- ساير نسخه ها:” به قعر تن”

 

(8)- در” مر”،” هم” و در مج 1)،” هميشه” آمده است.

(9)- در” مر”،” دل فرازهم” آمده است.

(10)- در” مر”،” خفگي” و در مج 1)،” خفه” و در” كا”،” خبه” آمده است.

خبه (به فتح خاء و باء) خفه (معين) 0 قطعا كاتب نسخه اساس كار، به جاي” خبه”،” حبه” نوشته كه اشتباه است.

(11)- در” كا”،” كه در آن حال روح به ظاهر آيد و روى سرخ شود” آمده است.

 

(12)- در ساير نسخه ها:” نوميدي” 0

(13)- در” مر” و” كا”،” خاطر را كند كند” آمده است.

(14)- در مج 1) و” كا”،” انديشه كارهاى مهم” و در” مر”، انديشه كارها و مهم بزرگ از انديشه بيمارى‏ها” آمده است.

(15)- در” مر” و” كا”،” بريشان”، و در مج 1)،” پريشاني” آمده است.

(16)- در” مر”،” سمرها گفتن” آمده است. سمر: شب و افسانه شب و حديث ليل 000 (ناظم الاطباء) 0

(17)- در مج 1)،” دشوار” آمده است. مقصود بيمارى‏هاى سخت است.

 

(18)- در ساير نسخه ها،” بى‏اندوهى” آمده است.

(19)- در” مر”،” و لعب‏هاى بازى‏هاى خنده ناك” و در مج 1)،” بازى‏هاى خنده ناك و بازى‏هاى عجيب” و در” كا”،” و حكايت‏هاى خنده ناك و بازى‏هاى عجيب” آمده است.

(20)- در” مر”،” و نوميدي ها” و در” كا”،” باميدواري قوي” آمده است.

(1/ 118)

(21)- مفرحات: ماخوذ از تازي، چيزهائي كه خشنودى آورد و اندوه زدايد (ناظم الاطباء) 0 مفرح، فرح بخش، دلگشاRefreshing Exhilarating ( آريانپور) 0

(22)- در باب علاج روحاني،” رازي” را كتابي است به نام” طب الروحاني” به زبان عربي كه بسيار مشروح و مفصل مطلب را ايراد كرده است. اين كتاب با ده رساله ديگر از” رازي” در سال 1935 ميلادي توسط” پاول كراوس”Paul Kraus — در قاهره به چاپ رسيده است.

(23)- دو نسخه” كا” و” مر”، كلمه” و اندوه” را اضافه دارند.

(24)- در ساير نسخه ها:” شايد” 0

  1. جرجانى، اسماعيل بن حسن، خفى علايى (خف علايى – الخفية العلايية)، 1جلد، اطلاعات – تهران، چاپ: اول، 1369 ه.ش.

امتیاز شما

از این مطلب چقدر خوشت اومد
دسترسی به مطالب دیگر سایت
امتیاز کاربر: 4.78 ( 3 نتایج)

 

امتیاز شما

از این مطلب چقدر خوشت اومد
دسترسی به مطالب دیگر سایت
امتیاز کاربر: 4.78 ( 3 نتایج)

آیا آماده ی استفاده از این فرصت بی نظیر هستید ؟!!

در این درگاه شما هم وطن عزیز میتوانید چنانچه خدای ناکرده مبتلا به انواع امراض جسمی اعم از بیماریهای عام و همینطور بیماریهای خاص و خلاصه هرگونه نارحتی و مشکل جسمی هستید نسبت به درمان آن اقدام نمائید

همچنین اگر دچار انواع مشکلات روحی میباشید و چنانچه در هر بخش و یا برهه از زندگی تان دچار مشکل شده اید و برای رفع آن نیاز به مشاوره ای تخصصی و بسیار تاثیر گذار دارید و یا بطور کل برای ارتقای سطح کیفی فردیت و یا روابط و یا رشد شخصیت خود و خانواده خویش نیاز به مشاوره های موثر و کاربردی دارید بنحوی کاملا آسان و بدون هیچگونه پیچیدگی در کمترین زمان ممکن بصورت آنلاین  اطلاعات خود را ثبت فرمائید

ما بعنوان اولین پایه گذاران مشاوره و درمان از راه دور تجربه فراوانی اندوخته ایم درمان و بهبود قطعی و بدون عودت را در شیوه و طریق درمانی استاد حکیم رضی تجربه فرمائید .

 

آیا آماده ی استفاده از این فرصت بی نظیر هستید ؟!!

دسته‌ها
برچسب‌ها
Recent Posts
Social Links

هیئت تحریریه

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

پانزده − هشت =

مقالات مرتبط

خمیازه برای سلامت مفید است؟
خمیازه برای سلامت مفید است؟
خميازه عبارت است از يك دم ملايم و طولانى كه غالبا در مواقع گرسنگى، خستگى، كسلى، كم‏خوابى، بى‏خوابى و...
مطالعه
اراده و قصد و نیت معنایی عمیق دارند
اراده و قصد و نیت معنایی عمیق دارند
اراده و قصد و نیت معنایی عمیق دارند  ازراه های حسی و شهودی و اکتسابی و بطور کل قوای ورودی یا از سوی حضور...
مطالعه
ترس چیست؟ دانشکده اشارت
ترس چیست؟ دانشکده اشارت
ترس چیست؟ مبنای ترس بلحاظ علمی اشارتکست ترس از دست دادن ترس چیست؟ چگونه ترس بوجود می آید ترس چیزی نیست...
مطالعه
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:30)