02166561928

گیاه آبنوس

Recent Posts
دسته‌ها

تعريف:
درختچه‏ اى زيبا، پرشاخه و داراى پوست صاف و ضخيمى است كه به صورت قطعاتى از ساقه جدا مى ‏گردد. ميوه ‏اش بزرگ، به قطر 5 4/ 7 سانتيمتر، به رنگ زرد و در داخل ميوه 4 الى 8 دانه صاف و به رنگ قهوه ‏اى مايل به قرمز جاى دارد.[1]

 

بهترين آن، بسيار سياه، براق و سنگين است و چون بر آتش نهند بوى خوش از آن مى‏ آيد و در طعم، تند و جمع كننده دهان است و چون در آب اندازند فرو مى ‏رود.[2] اين درخت داراى انواع مختلف مى‏ باشد (انواع مختلف و غير معروف در آخر همين موضوع آمده است) كه نوع معروف آن‏Diospyros Embryopteris مى‏باشد. ميوه آبنوس مانند انگور، زرد مايل به سرخى، تخم و گل آن مشابه تخم و گل حناست، ميوه رسيده آن شيرين است. حشرات و كرم، نزديك ميوه آبنوس نمى‏ آيند.[3] چوب آن سياه، سخت، سنگين و گرانبهاست.[4] قسمت مورد استفاده آن گل، پوست، چوب، ساقه، ميوه نارس و رسيده، دانه و روغن حاصل از آن مى‏ باشد.[5]

 

[1] – زرگرى دكتر على، گياهان دارويى، انتشارات دانشگاه تهران، تاريخ آبان ماه 1365، ج 2، ص 269.

[2] – محيط اعظم، ج 1، ص 93.

[3] – دستور بريتانى.

[4] – الافريقايى و المصرى، ابن منظور، لسان العرب، نشر الادب الحوزة، سنه 1405 ه. مطابق 1363 ق.

[5] – گياهان دارويى، دكتر زرگرى، ج 2، ص 269.

روايت:
در حديث منقول است كه حضرت امام رضا عليه السلام حقه‏ اى بيرون آوردند از آبنوس و در آن خانه ‏ها بود كه در هر خانه‏ اى بوى خوشى بود كه يكى از آنها مشك بود.[1]

اسم:
آبنوس را به فرانسوى‏Ebenier ، به لاتينى‏Diospyros Ebenum ، به انگليسى‏Ebony و به هندى آبنوس مى‏گويند. درخت آبنوس و كاكى از تيره‏Ebenacees مى‏باشند، نيز به درختى از جنس‏Dalbergia هم آبنوس مى‏گويند.[2] آبنوس را به لاتينى:

Diosyprose Ebenum

و به فرانسوى‏Ebenier مى‏ گويند و از تيره پروانه داران‏Legumineuses مى‏باشد.[3] آبنوس از تيره‏Diospyros Embryopteris مى‏باشد و به انگليسى‏Riber Ebony به هندى‏Gab وTendi و به عربى آبنوس هندى مى‏گويند.[4] آبنوس، معرب ابانس يونانى است. نيز به يونانى سيفافيطوس، به رومى ايكسلين و به فارسى و هندى به آبنوس معروف است.[5] در لغت عامه انگليسى آن راEbory ، به لغت طبى‏Diospyrus Persimmor و به زبان هندى تيند مى‏گويند.[6]

تشخيص نوع اصيل آن:

علاوه بر نوع اصلى، درختان ديگرى در تيره پروانه داران وجود دارد كه چوب آنها سياه و شبيه آبنوس است و به آنها آبنوس دروغى، «شجرة النحل» و قصاص و قطيس مى‏گويند. بهترين راه تشخيص بوى بد آنها هنگام سوختن است. الوار آبنوس اصلى بيش از يك وجب نمى‏شود، ولى بعضى از انواع بدلى وسعت بيشترى دارند.[7]

 

[1] – حلية المتقين، ص 114.

[2] – لسان العرب و لاثانى.

[3] – فرهنگ معين، ج 1، ص 26.

[4] – گياهان دارويى، دكتر زرگر، ج 2، ص 269.

[5] – محيط اعظم، ج 1، ص 93.

[6] – دستور بريتانى.

[7] – جزايرى، دكتر غياث الدين، زبان خوراكيها، مؤسسه انتشارات اميركبير، چاپ اول 1351، ج 3، ص 28.

 

مزاج:

مزاج آبنوس به قول بوعلى سينا گرم و خشك در درجه دوم است.[1]

اثر شيميايى:
از آبنوس 78/ 48 درصد تانيك اسيد به دست مى‏آيد و از ميوه آن نوعى شكر و ماده ‏اى به نام‏Gallotanic Acid حاصل مى‏شود. اين درخت داراى مواد اسيد ماليك‏malicaced و تانين‏TAnin است.[2]

خواص:

ساييده آبنوس با آب در سنگ، نافع آبله ناشى از سوختگى آتش و خون ريزى مى‏باشد.

آبنوس با ادويه قوى، حابس خون و نافع برخى از زخمهاست و براده سوخته شده آن، لطيف‏تر و جهت زخمهاى كهنه و جرب و در كليه خواص اثر سريع دارد.

ماليدن پخته آبنوس در سركه، نافع ورم خنازير است.
آبنوس از داروهاى مهم امراض چشم و موى زايد در چشم است

و سرمه ساييده آن مقوى چشم و حافظ سلامت و جلا دهنده است.

همچنين ساييده سوخته آن بر سنگ، چشم را جلا داده، مانع سفيدى و آبريزى چشم مى‏شود و دفع شب كورى و تاريكى مى‏نمايد.

سرمه خاكستر براده آن كه در تابه سوزانده، سپس شسته باشند، نافع زخم كهنه چشم، رمد خشك، خارش و جرب چشمى مى ‏باشد.

سوخته آن ادرارآور است و چون با سكنجبين خورده شود، مداومت آن سنگ كليه و مثانه را مى‏ شكند.

اگر براده آبنوس را زن عقيم بعد از پاك شدن از حيض به مدت هفت روز و به مقدار يك مثقال، با آب و عسل بخورد و بعد از آن جماع كند به اذن خدا حامله مى‏گردد.[3]

از ميوه رسيده و پخته آن در امراض خون، سوزاك و جذام استفاده مى‏كنند،

آبنوس

خون را صاف مى‏كند و در خارش پوستى بسيار مفيد است.

پوست آبنوس نافع ورم و عصاره پوست نافع تب صفراوى و براده چوب آن نافع سيلان منى است و زخم را پر مى‏كند.

چنانچه آبنوس را با آب باديان ساييده و بر چشم سرمه كشند، پرده چشم را صاف مى‏كند،

نيز ماليدن ساييده آن با آب بارهنگ بر پيشانى نافع خون ريزى بينى است.

آبنوس مدرّ بول است و سنگ مثانه و كليه را مى‏شكند،

ماليدن آن با روغن گل و سفيده تخم مرغ نافع سوختگى و سوزش است.

در هند از تخم ميوه آن براى جلوگيرى از اسهال استفاده مى‏كنند.[4]

ميوه نارس و گياه آن طعم تلخ و ناپسند و اثر قابضى دارد، كه از آن به عنوان قابض در

______________________________

[1] – محيط اعظم، ج 1، ص 93.

[2] – همان.

[3] – محيط اعظم، ج 1، ص 93؛ قانون در طب، ج 2، ص 76؛ عقيلى علوى خراسانى شيرازى، سيد محمد حسين، قرابادين كبير، انتشارات محمودى تهران، فروردين 1349 شمسى، ص 44.

[4] – دستور بريتانى.

ميوه رسيده آن اثر مدرّ دارد، و در موارد كمى دفع ادرار و وجود سنگ در دستگاه دفع، مصرف مى‏شود.

گل و ميوه آن به مصرف دفع سكسكه اطفال مى‏رسد،

چوب آن در ناراحتى‏هاى هضمى منشأ صفرا كه با سردرد و تهوع همراه است و پوست ساقه آن در ديسانترى اثر درمانى ظاهر مى‏ كند،

براى گلهاى آن اثر مقوى باه و براى ميوه‏اش اثر مذكور و مقوى قائل أند.

شيره ميوه نارس و گياه آن بر روى زخمهاى تازه جهت درمان استفاده مى‏شود و چون تانن فراوان دارد تاثير آن سريع مى‏باشد.

از روغن دانه جهت درمان اسهالهاى ساده و از پوست درختچه در رفع تب‏هاى نوبه مى‏توان استفاده نمود.

دم كرده ميوه آن به صورت غرغره جهت معالجه آفت لثه و همچنين درمان گلودرد و التهاب مخاط دهان به كار مى‏رود.[1]

خوراك:

مقدار خوراك آن از 5 تا 7 گرم و مزاج آن دو درجه گرم و خشك مى‏باشد.[2] خوراك آبنوس تا سه درهم مى‏باشد.[3]

ضرر و اصلاح:
آبنوس براى معده مضرّ است و مصلح آن صمغ عربى يا شاهسفرم است. آبنوس براى چشم گرم ضرر دارد و مصلح آن شياف ابيض است.[4]

بدل يا مشابه:
بدل آبنوس چوب كنار خشك (درخت سدر) است.[5]

محل رويش:
در ايران نمى‏رويد و پرورش هم داده نمى‏شود.[6] اين درختچه در نواحى بسيار گرم آسيا مانند هند و سيلان مى‏رويد.[7] آبنوس در هند، ماداگاسكار و جزيره موريس مى‏رويد.[8]

* انواع ديگر آبنوس‏
تعريف:
1- Diospyros Tupro

در صنعت سيگار سازى از برگ آبنوس استفاده مى‏ شود، كه در هند آن را بيرى مى ‏نامند. ميوه اين درخت 7/ 5 درصد اسيد تانيك‏

 


[1] – گياهان دارويى، دكتر زرگرى، ج 2، ص 269.

[2] – دستور بريتانى.

[3] – محيط اعظم، ج 1، ص 93.

[4] – همان، ج 1، ص 93.

[5] – همان.

[6] – گياهان دارويى، دكتر زرگرى، ج 1، ص 269.

[7] – همان.

[8] – فرهنگ معين، ج 1، ص 26.

Tannic Acid

دارد.2 -Diospyros Ebenum عموما اين آبنوس مصرف فراوان دارد كه آن را نوع اصلى مى‏شناسند. كه خواص آن: قابض، ملطّف، سنگ شكن كليه و مثانه مى‏باشد.3 -Diospyros Montanna كوه نشينها از درخت آن براى مسموم كردن ماهى‏ها استفاده مى‏كنند. داراى اسيد ماليك‏Malik Acid اسيد ماليك و نوعى شكر است.4 -Diospyros Kakoi يك نوع آن در چين و ژاپن فراوان است و در بعضى از مناطق هند يافت مى‏شود. ميوه آن سفيد رنگ و شيرين است. بوى خوش دارد از ساييده ميوه خشك آن نوعى شكر به مقدار 2/ 54 درصد به دست مى‏آيد.

آبنوس قهوه‏اى، پيچ انارى گل:

Tecoma Leucoxylon

در نواحى گرم امريكا مى‏رويد. برگ آن اثر تصفيه كننده خون دارد، و چوب آبنوس قهوه‏اى از آن به دست مى‏آيد. از گياه مذكور، نمونه ‏هاى زينتى چندى در ايران پرورش مى‏يابد كه مهمترين آنهاT .Grrandiflora مى‏باشد و به «پيچ انارى گل درشت» موسوم است. اين گياه بومى چين و ژاپن است و از آن جا به ايران راه يافته است.[1]


[1] – گياهان دارويى، دكتر زرگرى، ج 2، ص 537.

تاییدیه اعتبار سنجی شورای ممیزی و بررسی محتوا

کیفیت محتوای این مقاله - 88%
ارزیابی استناد به منابع علمی - 94%
ارزش علمی مستند مقاله - 94%

92%

آیا مفید بود؟

این مقاله طی بررسی های دقیق در شورای ممیزی و بررسی کیفیت محتوا و همچنین تایید متخصص واجد شرایط و مدیریت هیئت تحریریه مورد تایید قرار میگیرد و قابلیت ارائه و استناد بعنوان منبع را دارمیباشد.

شورای ممیزی و بررسی کیفیت محتوا
امتیاز کاربر: اولین نفر باشید !

 

تاییدیه اعتبار سنجی شورای ممیزی و بررسی محتوا

کیفیت محتوای این مقاله - 88%
ارزیابی استناد به منابع علمی - 94%
ارزش علمی مستند مقاله - 94%

92%

آیا مفید بود؟

این مقاله طی بررسی های دقیق در شورای ممیزی و بررسی کیفیت محتوا و همچنین تایید متخصص واجد شرایط و مدیریت هیئت تحریریه مورد تایید قرار میگیرد و قابلیت ارائه و استناد بعنوان منبع را دارمیباشد.

شورای ممیزی و بررسی کیفیت محتوا
امتیاز کاربر: اولین نفر باشید !

آیا آماده ی استفاده از این فرصت بی نظیر هستید ؟!!

در این درگاه شما هم وطن عزیز میتوانید چنانچه خدای ناکرده مبتلا به انواع امراض جسمی اعم از بیماریهای عام و همینطور بیماریهای خاص و خلاصه هرگونه نارحتی و مشکل جسمی هستید نسبت به درمان آن اقدام نمائید

همچنین اگر دچار انواع مشکلات روحی میباشید و چنانچه در هر بخش و یا برهه از زندگی تان دچار مشکل شده اید و برای رفع آن نیاز به مشاوره ای تخصصی و بسیار تاثیر گذار دارید و یا بطور کل برای ارتقای سطح کیفی فردیت و یا روابط و یا رشد شخصیت خود و خانواده خویش نیاز به مشاوره های موثر و کاربردی دارید بنحوی کاملا آسان و بدون هیچگونه پیچیدگی در کمترین زمان ممکن بصورت آنلاین  اطلاعات خود را ثبت فرمائید

ما بعنوان اولین پایه گذاران مشاوره و درمان از راه دور تجربه فراوانی اندوخته ایم درمان و بهبود قطعی و بدون عودت را در شیوه و طریق درمانی استاد حکیم رضی تجربه فرمائید .

 

آیا آماده ی استفاده از این فرصت بی نظیر هستید ؟!!

به اشتراک بگذارید

مقالات مرتبط

گیاه زبان پس قفا
گیاه زبان پس قفا
آشنایی با گیاه زبان پس قفا مشخصات گیاه زبان پس قفا: فرانسوى:delphinette انگليسى:night s spur آلمانى:rittersporn...
مطالعه
گیاه جعده
گیاه جعده
آشنایی با گیاه جعده جعده (گل اربه) از تيره درمنه است و كمى گرمى و تندى دارد و جعده كوچك از جعده بزرگ...
مطالعه
گیاه علیق الکلب
گیاه علیق الکلب
شناخت گیاه علیق الکلب گیاه علیق الکلب نباتى است بسيار بزرگتر از عليق، شبيه درخت مورد و برگ آن درازتر...
مطالعه
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

چهارده − هشت =

Recent Posts
دسته‌ها

کاربر گرامی چنانچه شما از کاربران قدیمی دانشکده علوم پزشکی اشارت بوده اید مطلع باشید که هم اکنون نیز در هر چهار وبسایت ضربان سلامت عضو هستید و کافی است با اطلاعات ورود همان سایت اقدام به ورود و لاگین نمائید وجود شما برای ما نعمت است کاربر قدیمی و عزیز. به وسیله دکمه پایین به صفحه ورود رفته و وارد شوید.

برای مطالعه و دانلود مقاله در این محتوا تنها کافی است به خانواده 940 نفری مجموعه بنیاد ضربان سلامت  بپیوندید و با وارد نمودن شماره همراه خود در هر چهار وبسایت این مجموعه عضوشده و از امکانات بی نظر آن بهره مند گردید

ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:30)